Деманти ДРИ поводом навода др Славише Божића, директора Дома здравља у Лесковцу објављених у тексту „Политике“

05. јун 2019. година
Деманти ДРИ поводом навода др Славише Божића, директора Дома здравља у Лесковцу објављених у тексту „Политике“
Државна ревизорска институција (ДРИ) демантује наводе др Славише Божића, директора Дома здравља у Лесковцу да је „државни ревизор приликом последње контроле (ове установе) дао извештај да одлично послујемо, да у пословању нема неправилности, да ниједан динар не дугујемо добављачима“, који су објављени 31. маја 2019. године у дневном листу „Политика“ у тексту под насловом „Узнемирење због гласина о стечају Дома здравља“.

Државна ревизорска институција је у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Дома здравља Лесковац за 2017. годину број: 400-139/2018-05/08 од 11. октобра 2018. године, који је објављен и јавно доступан на званичној интернет презентацији Државне ревизорске институције https://www.dri.rs, изразила негативно мишљење на финансијске извештаје Дома здравља Лесковац, јер је непотпуно и нетачно исказао податке у финансијским извештајима који чине Завршни рачун за 2017. годину у износу од најмање 172 милиона динара. Такође, Државна ревизорска институција је изразила мишљење са резервом на правилност пословања Дома здравља Лесковац, јер је остварио приходе, извршио расходе и набавио услугe које нису у складу са важећим прописима у износу од најмање 10 милиона динара.

Државна ревизорска институција је у извештају о ревизији скренула пажњу:

- да обавезе Дома здравља Лесковац износе 439 милиона динара, што чини 50 одсто укупних прихода које је остварио у 2017. години, односно 53 одсто прихода које је остварио од трансфера Републичког фонда за здравствено осигурање у 2017. години;

- да су подрачуни овог Дома здравља блокирани од 19. јуна 2015. године ради спровођења принудне наплате у корист извршних поверилаца на износ од 213 милиона динара,

- да је Влада Републике Србије, у циљу остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту и превазилажења претходно наведених проблема, донела закључак 23. фебруара 2017. године, којим је сагласна да, изузетно у 2017. години, Републички фонд за здравствено осигурање измирује обавезе у име здравствених установа из Уредбе о плану мреже здравствених установа којима су подрачуни блокирани.