Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција доставила Народној скупштини Извештај о раду за 2013. годину

31. март 2014. година
Државна ревизорска институција предала је данас Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину.

Институција је овим извештајем обавестила Народну скупштину о извршењу годишњег програма ревизије за 2013. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, датим препорукама и иницијативама за измену прописа.

Након спроведених ревизија у 2013. години, Државна ревизорска институција је објавила 66 извештаја. Финансијским извештајима за 2012. годину обухваћени су јавни расходи и издаци у укупном износу од 2.683 милијарде динара.

За финансијске извештаје државни ревизори дали су пет позитивних мишљења, 59 мишљења је са резервом, а у два извештаја дата су уздржавајућа мишљења. За правилност пословања изражено је, такође, 66 мишљења, и то пет позитивних мишљења, 58 мишљења са резервом и три уздржавајућа мишљења.

Државна ревизорска институција дала је субјектима ревизије 1.081 препоруку. У области расхода и издатака дате су 262 препоруке, за биланс стања 139, а за побољшање система финансијског управљања 248. Значајан број препoрука дат је и у области јавних набавки 87, пописа имовине и обавеза 56, прихода и примања 38, припреме и доношења буџета, односно финансијских планова 26 и преузимања обавеза 17.

Институција је због утврђених неправилности поднела 208 захтева за покретање прекршајног поступка, 18 пријава за привредни преступ и 51 кривичну пријаву.

Ово је седми Извештај о раду који је Институција, од свог успостављања 2007. године, предала Народној скупштини. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину је објављен на сајту Институције.