Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција доставила Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину

31. март 2016. година
Државна ревизорска институција доставила Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину

Државна ревизорска институција предала је 30. марта 2016. године Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2015. годину.

Институција је овим извештајем обавестила Народну скупштину о извршењу годишњег програма ревизије за 2015. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, поднетим пријавама, датим препорукама субјектима ревизије, финансијском извештају Институције, раду Савета, капацитетима и другим активностима, сарадњи са међународним институцијама и организацијама, односима с јавношћу.

Државна ревизорска институција је, након спроведених ревизија у 2015. години, објавила 174 извештаја о ревизији и то: 158 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања, 14 извештаја по ревизијама одазивних извештаја, један извештај о ревизији сврсисходности пословања и један извештај о ревизији финансијског извештаја и правилности пословања по Програму ревизије за 2014. годину. У њима су представљени резултати ревизија финансијских извештаја и правилности пословања, ревизија сврсисходности пословања и провере одазивних извештаја.

Ревизијама из програма за 2015. годину обухваћени су подаци из финансијских извештаја који се односе на приходе и примања у износу од 2.638,7 милијарди динара, расходе и издатке у износу од 1.979 милијарди динара, нефинансијску имовину у износу од 793 милијарде динара, финансијску имовину у износу од 3.286,5 милијарди динара и обавезе у износу од 3.720 милијарди динара.

За финансијске извештаје изражено је 156 мишљења и то 23 позитивних, 130 мишљења са резервом, два негативна, и једно уздржавајуће мишљење. За правилност пословања изражено је 158 мишљења, и то девет позитивних, 147 мишљења са резервом, једно негативно и једно уздржавајуће мишљење. Не изражавајући резерву на већ изражена мишљења дато је скретање пажње на одређена питања у 60 издатих извештаја. Скренули смо пажњу на неусаглашеност прописа, на одредбе закона које могу произвести негативне последице, на области које постојећи прописи не уређују, да нису донети закони и подзаконски прописи и на остала питања.

У извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Државна ревизорска институција је ревидираним субјектима дала укупно 1.672 препоруке. Највећи број препорука односи се на број расхода и издатака, и то 408.

Поред тога, у ревизији сврсисходности пословања дато је укупно 14 препорука, и то Влади Републике Србије осам препорука, а Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије шест препорука. Од наведених 14 препорука, пет се односи на иницијативе за измене прописа, пре свега Закона о јавној својини.

У складу са надлежностима, Институција је у току 2015. године, због постојања основане сумње да је извршен прекршај/кривично дело, поднела укупно 230 пријава по извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. и 2015. годину. Од поднетих пријава, 207 се односи на захтеве за покретање прекршајног поступка, 9 на пријаве за привредни преступ и 14 на кривичне пријаве. Такође су поднете и четири информације надлежним тужилаштвима за случајеве где постоји сумња да су учињена кривична дела.

У 2015. години Институција је за свој рад утрошила средства у износу од 492,9 милиона динара, односно 85,33% у односу на средства одобрена буџетом Републике Србије. Из донација из ранијих и текуће године утрошена су средства у износу од 1,4 милиона динара.

Ово је девети Извештај о раду који је Институција, од свог успостављања 2007. године, предала Народној скупштини.

Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2015. годину је објављен на сајту Институције, а можете га преузети овде.