Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

26. фебруар 2013. година
Државна ревизорска институција, након што је субјектима ревизије доставила извештајe о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2011. годину, а у вези са извршењем Програма ревизије за 2012. годину, поднела је надлежним судовима 193 захтева за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 28 пријава за привредни преступ. Такође, Институција је тужилаштвима поднела и осам кривичних пријава. Пријаве су поднете против више од 300 одговорних лица.

У Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Државна ревизорска институција је поднела 25 захтева за покретање прекршајног поступка против 25 одговорних лица у министарствима, управама, дирекцијама и фондовима.
У Сектору за ревизију буџета локалних власти Државна ревизорска институција је поднела 100 захтева за покретање прекршајног поступка, 16 пријава за привредни преступ и осам кривичних пријава против 125 одговорних лица у општинама и градовима.
У Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања Државна ревизорска институција је поднела 58 захтева за покретање прекршајног поступка против 116 одговорних лица у Републичком фонду за здравствено осигурање и апотекама/домовима здравља који у свом саставу имају апотеку.
У Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава Државна ревизорска институција је поднела осам захтева за покретање прекршајног поступка и 10 пријава за привредни преступ против 45 одговорних лица у јавним предузећима и привредним друштвима.
У Сектору за ревизију Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом и других субјеката ревизије Државна ревизорска институција је поднела два захтева за покретање прекршајног поступка и две пријаве за привредни преступ против осам одговорних лица у агенцијама.
Захтеви за покретање прекршајних поступака поднети су због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о раду, Закона о државним службеницима, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о државном премеру и катастру, Уредбе о буџетском рачуноводству, Уредбе о контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.
Пријаве за привредне преступе су поднете због непоштовања појединих одредби Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о привредним друштвима, Закона о планирању и изградњи.
Кривичне пријаве поднете су због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређену намену у буџетској години, што чини кривично дело према одредбама Кривичног законика Републике Србије.
Детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајних поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама су у надлежности судова и тужилаштава.{slide=Одговорна лица у ревидираним субјектима}

I Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова
Захтев за покретање прекршајног поступка

Министарство спољних послова

1. Владимир Ћургус, генерални секретар у Министарству спољних послова, одговорно лице у периоду од 04.02.2011. до 31.12.2011. године

2. Мирјана Живковић, генерални секретар у Министарству спољних послова, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011. до 04. 02. 2011. године

3. Душан Вукић, први секретар у Министарству спољних послова на дужности отправника послова у Словачкој, одговорно лице у периоду од 02.07.2011. до 15.08.2011. године

4. Радомир Диклић, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Краљевини Белгији, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

5. Зоран Лутовац, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Црној Гори, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

6. Зоран Васиљевић, директор Дирекције за имовинскоправне, опште и заједничке послове у Министарству спољних послова, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 19.09.2011. године

7. Сандa Рашковић Ивић, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Италији, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 12.06.2011. године

8. Ана Хрустановић, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Италији, одговорно лице у периоду од 26.06.2011. до 31.12.2011. године

9. Драган Жупањевац, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Грчкој, одговорно лице у периоду од 01.01.2011.до 31.12.2011. године

10. Душан Батаковић, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Француској, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

11. Јелица Курјак, изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије у Руској Федерацији, Туркменистану и Казахстану, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

12. Мирјана Котлајић, конзул у Федералном конзулату Републике Србије у Трсту – Италија, одговорно лице у периоду од 11.01.2011. до 30.04.2011. године

Министарство културе, информисања и информационог друштва

13. Предраг Марковић, министар културе, информисања и информационог друштва, одговорно лице у периоду од 15.03.2011. до 31.12.2011. године

14. Снежана Стојановић Плавшић, државни секретар у Министарству културе, информисања и информационог друштва, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

15. Јасна Матић, државни секретар у Министарству културе, информисања и информационог друштва, одговорно лице у периоду од 12.04.2011. до 31.12.2011. године

16. Небојша Брадић, министар културе, информисања и информационог друштва, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 14.03.2011. године

17. Дамир Баралић, директор Републичког завода за информатику и интернет у Министарству културе, информисања и информационог друштва, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 18.05.2011. године

18. Милош Стевановић, директор Управе за дигиталну агенду, као органу управе у саставу Министарства културе, информисања и информационог друштва, одговорно лице у периоду од 19.05.2011. до 31.12.2011. године

19. Александар Ивић, помоћник директора Управа за дигиталну агенду, одговорно лице у периоду од 09.06.2011. до 31.12.2011. године

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу

20. Ђорђе Цветинчанин, секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011. до 14.03.2011. године; секретар у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, одговорно лице у периоду од 15.03. 2011. До 31. 12. 2011. године

21. Др Светозар Чиплић, министар за људска и мањинска права, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 14.03.2011. године

22. Ненад Ђурђевић, директор Управе за људска и мањинска права у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, одговорно лице у периоду од 22.03.2011. до 31.12.2011. године

23. Бранислава Тепић, помоћник министра за људска и мањинска права, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 14. 03. 2011. године

Министарство за инфраструктуру и енергетику

24. Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру и енергетику , одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

25. Др Зоран Мићовић, директор Управе за ветерину, као органа управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, одговорно лице у периоду од 04.01.2011. до 31.12.2011. године

II Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средставаЗахтев за покретање прекршајног поступка

ЈКП "Градска чистоћа", Београд

26. Александар Стаменковић, генерални директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ПД за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" доо, Нови Сад

27. Тихомир Симић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

28. Мирко Мајсторовић, директор огранка „Електродистрибуција Нови Сад“, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

29. Миланко Радић, директор Центра за јавне набавке, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈП „Дирекција за изградњу града Суботице“, Суботица

30. Јосип Ковач, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

31. Југослава Попић, помоћник директора за економске послове, одговорно лице у периоду од 01.06.2011. до 31.12.2011. године

32. Иван Гашпарић, председник пописне комисије ( за попис имовине за 2011. годину)

33. Здравко Ковачевић, председник пописне комисије ( за попис имовине за 2011. годину)

"Парк природе Мокра Гора"доо, Мокра Гора

34. Емир Кустурица, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈП за комунално стамбену делатност "Стандард", Јагодина

35. Драган Лукић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈП "Србијагас", Нови Сад

36. Душан Бајатовић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

Пријава за привредни преступ

JКП за уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина "Зеленило Београд", Београд

37. Радован Драшкић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011. до 31.12.2011. године

ЈКП "Новосадска топлана", Нови Сад

38. Владимир Јелић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године

39. Вукица Гавриловић, помоћник руководиоца Сектора за економске, финансијске и планске послове, одговорно лице у периоду од 15.04. 2011 до 31.12.2011. године

ЈКП за пијачне услуге "Тржница", Ниш

40. Небојша Петровић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈКП "Градска чистоћа", Београд

41. Александар Стаменковић, генерални директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд", Београд

42. Милета Радојевић, генерални директор одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

43. Гордана Петровић, директор за финансије и инвестиције, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

44. Владимир Мурганић, извршни директор за инвестиције, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

"Парк природе Мокра Гора"доо, Мокра Гора

45. Емир Кустурица, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈП "Градско стамбено", Београд

46. Слободан Миљковић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ПД "Термоелектране и копови Костолац"доо, Костолац

47. Драган Јовановић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈП за комунално стамбену делатност"Стандард", Јагодина

48. Драган Лукић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

ЈКП "Београдски водовод и канализација", Београд

49. Цвијо Бабић, директор, одговорно лице у периоду од 01.01. 2011 до 31.12.2011. године

50. Јелена З.Радомировић, Председник пописне комисије бр. 10 ( за попис имовине за 2011. годину)

51. Љубомир Б.Романовић, Председник пописне комисије бр. 11 ( за попис имовине за 2011. годину)

52. Драган М. Селаковић, Председник пописне комисије бр. 12 ( за попис имовине за 2011. годину)

53. Тихомир М.Војновић, Председник пописне комисије бр. 13 ( за попис имовине за 2011. годину)

54. Мирослав Ј.Митровић, Председник пописне комисије бр. 14 ( за попис имовине за 2011. годину)

55. Верољуб З.Вулетић, Председник пописне комисије бр. 15 ( за попис имовине за 2011. годину)

56. Саша Р.Вучковић, Председник пописне комисије бр. 16 ( за попис имовине за 2011. годину)

57. Иван Ж.Трипковић, Председник пописне комисије бр. 17 ( за попис имовине за 2011. годину)

58. Драгана Н.Остојић, Председник пописне комисије бр. 18 ( за попис имовине за 2011. годину)

59. Радивоје М.Сандић, Председник пописне комисије бр. 19 ( за попис имовине за 2011. годину)

60. Зоран М.Миливојевић, Председник пописне комисије бр. 5 ( за попис имовине за 2011. годину)

61. Зоран В.Миливојевић, Председник пописне комисије бр. 5 ( за попис имовине за 2011. годину)

62. Драган Ж.Маричић, Председник пописне комисије бр. 6 ( за попис имовине за 2011. годину)

63. Драган Р.Стојановић, Председник пописне комисије бр. 7 ( за попис имовине за 2011. годину)

64. Драган В.Стојановић, Председник пописне комисије бр. 7 ( за попис имовине за 2011. годину)

65. Миодраг Б.Панић, Председник пописне комисије бр. 8 ( за попис имовине за 2011. годину)

66. Небојша М.Гладовић, Председник пописне комисије бр. 9 ( за попис имовине за 2011. годину)

67. Жељко Б.Шмигић, Председник пописне комисије бр.1 ( за попис имовине за 2011. годину)

68. Александра Филиповић , Председник пописне комисије бр.2 ( за попис имовине за 2011. годину)

69. Иван Т. Настић, Председник пописне комисије бр.3 ( за попис имовине за 2011. годину)

70. Ненад Станковић, Председник пописне комисије бр.4 ( за попис имовине за 2011. годину)

III Сектор за ревизију буџета локалних власти

Захтев за покретање прекршајног поступка

Град Панчево

71. Весна Мартиновић, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

72. Милорад Милићевић, начелник Градске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

73. Гордана Денчић – Кушљић, директор ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

74. Слава Тимарац – Јованов, директор Предшколске установе „Дечија радост“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

75. Јовица Загорац, председник савета МЗ Глогоњ, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

76. Милета Петров, председник савета МЗ Омољица, одговорно лице у периоду од 01.01.201. до 19.10.2011. године

Град Пожаревац

77. Миодраг Милосављевић, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

78. Горан Миленковић, начелник Градске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

79. Александар Лукић, директор Центра за културу, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

80. Драган Николић, директор Предшколске установе „Љубица Вребалов“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

81. Миодраг Стојковић, директор ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Град Ваљево

82. Зоран Јаковљевић, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

83. Драгана Ђекић, начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

84. Јелица Стојановић, начелник Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

85. Катарина Маринковић, директор Центра за културу, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

86. Милорад Минић, директор Установе за физичку културу „Валис“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

87. Славица Алексић, директор Предшколске установе „Милица Ножица“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

88. Милан Матић, директор ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Пожега

89. Милован Мићовић, председник Општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

90. Велимир Максић, начелник Општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

91. Микан Јанковић, директор ЈП „Дирекција за изградњу“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Град Суботица

92. Саша Вучинић, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

93. Марија Ушумовић Давчић, начелник Градске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Деспотовац

94. Малиша Алимпијевић, председник Општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

95. Властимир Богосављевић, начелник Општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

96. Дарко Петровић, директор ЈП „Дирекција за изградњу општине Деспотовац“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Град Сремска Митровица

97. Бранислав Недимовић, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

98. Зорица Гашпар, начелник Градске управе за образовање, културу и спорт, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

99. Василија Броцић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

100. Бојан Гаврић, директор ЈП „Дирекција за изградњу“, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Алибунар

101. Данијел Кишмартон, председник Oпштине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 22.10.2011. године

102. Душан Јовановић, председник Општине, одговорно лице у периоду од 22.10. 2011. до 31.12.2011. године

103. Цветана Радуловић Кожокари, начелник Општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

104. Грујица Илић, директор Предшколске установе "Полетарац", одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Бачки Петровац

105. Владимир Туран, председник Општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Нови Кнежевац

106. Драган Бабић, председник Општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

107. Зоран Гајин, начелник Општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

108. Чиле Ваш Сабо, директорка Предшколске установе „Срећно дете“, одговорно лице у периоду 01.01.2011. до 12.10.2011. године

109. Нада Ранков, директорка Предшколске установе „Срећно дете", одговорно лице у периоду 12.10.2011. до 31.12.2011. године

Општина Пећинци

110. Синиша Вуков, председник Општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

111. Верица Бован, начелник Општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Град Сомбор

112. Немања Делић, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

113. Ирена Бурка-Парчетић, начелник Градске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Житиште

114. Драган Миленковић, председник Општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

115. Јонел Спариосу, председник Савета МЗ Торак, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Град Зрењанин

116. Др Милета Михајлов, градоначелник, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

117. Душко Лазић, директор Предшколске установе, одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године

Општина Бајина Башта

118. Златан Јовановић, председник Општине, одговорно лице у периоду од 27.03.2011. до 31.12.2011. године

119. Дра