Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција подржава поједине измене и допуне Закона о буџетском систему

17. август 2012. година
Државна ревизорска институција упутила је писмо Министарству финансија и привреде у коме подржава поједине предложене измене и допуне Закона о буџетском систему. Наиме, након што је Министарство финансија и привреде доставило Државној ревизорској институцији Нацрт закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему на мишљење, генерални државни ревизор Радослав Сретеновић упутио је писмо министру финансија и привреде Млађану Динкићу у коме је навео да су предложене измене закона почетак озбиљне реформе управљања приходима и примањима, као и расходима и издацима буџета Републике Србије, буџета локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Државна ревизорска институција подржава предложена законска решења у вези са консолидацијом државног буџета којима се сопствени приходи свих корисника јавних средстава укидају. Како је у писму наведено, тиме ће се постићи већи степен контроле над приходима и примањима, као и расходима и издацима буџета Републике Србије, буџета локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања. Проблем сопствених прихода, који су ван контроле Министарства финансија и привреде, Државна ревизорска институција је идентификовала у свом досадашњем раду и указивала на његове лоше последице на укупне јавне финансије. Новим решењем у Нацрту закона, Министарство финансија и привреде ће имати контролу над укупним новчаним токовима јавних средстава и моћи ће правовремено да предузима мере у очувању ликвидности и смањењу дефицита буџета.

Такође, Институција подржава увођење свих корисника јавних средстава у евиденцију Управе за трезор, отварање наменских рачуна за кориснике јавних средстава у делу у коме се финансирају из буџета, што ће омогућити свеобухватно евидентирање, планирање и извршавање јавних средстава. На овоме је Државна ревизорска институција инсистирала и указивала је на ову појаву у својим извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања субјеката. У досадашњим законским решењима управљање јавним финансијама подразумевало је само управљање буџетским средствима на нивоу републичке и локалне власти, чиме је значајан део јавних средстава био ван контроле укупног обима јавних прихода и расхода.

Изменама Закона о буџетском систему предвиђа се да се капитални издаци исказују у периоду од три године ради бољег сагледавања и континуитета у праћењу инвестиција. По мишљењу Државне ревизорске институције, новим законским решењем се постиже ефикасније, прецизније и економичније, како планирање, тако и извршавање обавеза намењених капиталним издацима.

У писму се наводи да су изменама Закона о буџетском систему утврђени јасни принципи увођења пореза, груписање накнада, такси, казни и прихода насталих употребом јавних средстава. То би требало да допринесе доследном, транспарентном и предвидивом начину увођења и утврђивања њихове висине, чиме ће се постићи оптимално коришћење јавних добара и значајно олакшати контрола истих од стране Државне ревизорске институције и осталих контролних органа.

Како је у писму наведено, Државна ревизорска институција као највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, а у складу са чланом 5. став 1. тачка 5) Закона о Државној ревизорској институцији којом је предвиђено да „по потреби и у складу са својим могућностима, пружа стручну помоћ Скупштини, Влади Републике Србије и другим државним органима о појединим значајним мерама и важним пројектима, на начин којим се не умањује независност Институције“, наставиће да подржава и пружа стручну помоћ Влади Републике Србије, а посебно Министарству финансија и привреде, ради стварања јасних и детаљних правила управљања јавним средствима Републике Србије.