Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција уручила субјектима ревизије, Нацрт извештаја о ревизији сврсисходности пословања

20. март 2014. година
Државна ревизорска институција уручила је субјектима ревизије Нацрт извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије“

Циљ ревизије сврсисходности, коју је Институција започела у марту 2013. године, је стицање увида у финансијску материјалност службених возила директних корисника буџета Републике Србије, начин управљања и давање препорука за унапређење система управљања службеним возилима.

Институција је најпре од 126 директних буџетских корисника прикупила податке о броју возила која користе, када су набављена, која им је набавна, а која садашња вредност, колико су километара прешла од дана набавке до 31.12.2012. године, колико су прешла у 2012. години, у чијем су власништву, који је правни основ за коришћење, колика је просечна потрошња горива, колики су расходи за гориво, одржавање, резервне делове, регистрацију, осигурање и паркирање.

Након анализе општих података, Државна ревизорска институција је на основу одређених јасно дефинисаних мерила, одабрала 15 од 126 директних буџетских корисника за детаљну анализу. Након тога, Институција је израдила нацрт извештаја о ревизији који је уручила на адресе 15 директних буџетских корисника, односно одговорним и пређашњим одговорним лицима.

У року од 15 дана од дана уручења нацрта извештаја, субјект ревизије има право да поднесе образложен приговор на нацрт. Након нацрта извештаја, Институција субјектима ревизије уручује предлог извештаја, а онда и коначан извештај о ревизији.

Ово је први извештај о ревизији сврсисходности пословања који ће Државна ревизорска институција објавити.

Ревизија је спроведена као пилот ревизија у оквиру твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који спроводе Ревизорски суд Холандије и Канцеларија генералног ревизора Велике Британије.