Државна ревизорска институција

Завршен Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“ у Новом Саду за 2011. годину

22. март 2013. година
Државна ревизорска институција доставила је Народној скупштини и одговорним лицима у ревидираном субјекту - Јавном предузећу „Србијагас“ у Новом Саду коначан Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за 2011. годину.
Због непоштовања појединих одредби Закона о јавним набавкама, Државна ревизорска институција је раније, пре објављивања коначног извештаја, поднела Прекршајном суду у Новом Саду захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног лица Душана Бајатовића, директора предузећа. Такође, након разматрања извештаја од стране правних тимова, Државна ревизорска институција ће предузети даље мере из своје надлежности.
Такође, у складу са чланом 40. Закона о Државној ревизорској институцији, овом јавном предузећу је дат рок од 90 дана да поднесе Институцији извештај о отклањању неправилности које током обављања ревизије нису отклоњене.
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за 2011. годину објављен је на сајту Институције.
Иначе, ово је последњи извештај у вези са извршењем Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2012. годину.