Државна ревизорска институција

Обавештење о достављању планова јавних набавки

03. фебруар 2014. година
Наручиоци, који су по Закону о јавним набавкама у обавези да Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији достављају планове набавки, измене планова, извештаје о извршењу, као и кварталне извештаје, потребно је да документацију достављају искључиво у електронској форми, користећи софтвер за планирање набавки и квартално извештавање. Упутство за коришћење софтвера налази се на сајту Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs).

Планови набавки, измене планова и извештаји о извршењу планова достављају се и Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем јединствене е- mail адресе: plan@ujn.gov.rs

Дакле, није потребно посебно слати документацију на електронске адресе Државне ревизорске институције.