Државна ревизорска институција

Необновљиве минералне сировине користити на строго контролисан и одржив начин

23. децембар 2019. година
Необновљиве минералне сировине користити на строго контролисан и одржив начин

Коришћење необновљивог рудног богатства било би рационалније, а буџетски приходи по основу накнаде за коришћење минералних сировина већи да је над носиоцима експлоатације вршена адекватна контрола и да је успостављена боља координација између надлежних органа, показао је Извештај о ревизији сврсисходности управљања „Ефикасност надзора над експолатацијом рудног богатства“.

Експлоатација рудног богатства обезбеђује енергетску независност земље и даљи економски и привредни раст, стога необновљиве минералне сировине треба да буду коришћене на строго контролисан и одржив начин, рекао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор на данашњој конференцији за новинаре.

Како је објаснио, носиоци експлоатације сами обрачунавају, исказују и достављају Министарству рударства и енергетике и надлежном покрајинском органу податке о количини експлоатисаних минералних сировина и приходу од продаје, као и износ накнаде.

Међутим, начин на који надлежни органи врше контролу ових података ствара ризик да износ накнаде коју обрачунавају носиоци експлоатације не одговара стварном стању, рекао је др Пејовић.

Од 2016. до 2018. године, како је речено на скупу, приметан је тренд раста прихода по основу ове накнаде. Приходи у 2018. години износили су око шест милијарди динара, што је за око две милијарде динара више у односу на 2016. годину.

Ипак, дуг према буџету Републике Србије по основу ове накнаде на дан 15. јануар 2019. године износио је 2,6 милијарди динара, при чему највећи део износа чини камата на основни дуг у износу од 1,9 милијарди динара, рекао је др Пејовић.

Горан Мандић, виши саветник у ревизији је нагласио да је циљ ревизије био да се испита да ли су надлежни органи вршили ефикасан надзор над експлоатацијом рудног богатства, почев од обезбеђења адекватног законодавног оквира, преко непосредне контроле носилаца експлоатације до успостављања одговарајуће координације.

Ревизијом су обухваћени субјекти надлежни за вршење надзора над експлоатацијом рудног богатства у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима и то Министарство рударства и енергетике и Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, рекао је Мандић.

Закључили смо да над носиоцима експлоатације није вршена адекватна контрола, што ствара ризик од нерационалног коришћења рудног богатства и мањих буџетских прихода, нагласио је Мандић.

Како је рекао, надлежни органи нису у довољној мери вршили контролу података о количини експлоатисаних минералних сировина, приходу од продатих количина, као и обрачунатим износима накнаде за коришћење минералних сировина, због чега постоји ризик да су обавезе носилаца експлоатације по овом основу потцењене.

Наплата накнаде за коришћење минералних сировина није била у довољној мери ефикасна због чега постоји ризик од неостваривања дела буџетских прихода, поручио је Мандић.

Координација између органа који учествују у вршењу надзора над експлоатацијом минералних сировина није успостављена.Због тога није успостављена јединствена, свеобухватна и једнообразна евиденција носилаца експлоатације минералних сировина на територији Републике Србије.

Начин вршења надзора над пословима повереним Покрајинском секретаријату није омогућио Министарству да утврди у потпуности стање њиховог извршавања, па самим тим ни да отклони настале неправилности.

Нису у потпуности успостављени ни стратешки ни законодавни оквири у овој области.

Стратегија управљања минералним ресурсима није донета, иако је њено доношење прописанозаконом из 2011. године.

Хармонизација подзаконских аката није у потпуности извршена са законским решењима, док Министарство финансија и Министарство рударства и енергетике различито тумаче поједине одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

За све утврђене несврсисходности надлежним органима - субјектима ревизије дате су препоруке, како би се отклонилиузроци проблема, и како би био ефикаснији систем надзора над експлоатацијом рудног богатства.