Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција представила налазе из извештаја о ревизијама које је спровела током 2014. године

26. децембар 2014. година
Државна ревизорска институција представила налазе из извештаја о ревизијама које је спровела током 2014. године

Државна ревизорска институција, спровођењем ревизија током 2014. години, обухватила је податке из финансијских извештаја који се односе на расходе и издатке, приходе и примања, нефинансијску имовину, финансијску имовину, обавезе, и јавни дуг у укупном износу од 15,395 билиона динара, рекао је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор. Он је данас на конференцији за новинаре представио и остале резултате који се односе на 134 извештаја о ревизији.

Неправилности утврђене у попису код 32 субјекта ревизије износе 16,030 милијарди динара. Од овог износа није извршен попис имовине и обавеза у вредности од 16,013 милијарди динара, док се 17 милиона динара односи на остале неправилности. Нефинансијска имовина није пописана у износу од 13,678 милијарди динара, финансијска имовина у износу од 1,309 милијарди динара, обавезе у износу од 918 милиона динара и ванбилансна актива у износу од 108 милиона динара, рекао је Сретеновић.

Када су у питању приходи и примања, по његовим речима, утврђене су неправилности у износу од 2,753 милијарде динара. Највећа неправилност односи се на приходе који нису остварени у складу са Уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање и Законом о здравственој заштити у износу од 1,148 милијарде динара.

Субјекти ревизије извршили су расходе за плате/зараде, додатке и накнаде, које нису у складу са прописима – Законом о платама у државним органима и јавним службама и одговарајућим уредбама. Износ утврђених неправилности је 1,910 милијарди динара, рекао је Сретеновић. Он је додао да су од овог износа више извршени расходи за плате/зараде у износу од 1,180 милијарди динара, расходи чији правни основ за извршење није усклађен са прописима износе 276,560 милиона динара, док остале неправилности износе 447,440 милиона динара.

Код 13 субјеката ревизије утврђен је већи број запослених од броја дозвољеног прописима за 639 лица, истакао је Сретеновић.

Код 46 субјеката ревизије нису правилно извршени и евидентирани расходе за услуге по уговору у укупном износу од 967 милиона динара, од чега се 586 милиона динара односи на исплате обухваћене ревизијом правилности пословања које нису у складу са прописима (Закон о буџетском систему, Закон о раду, Закон о рачуноводству, Закон о финансирању локалне самоуправе, Уредба о буџетском рачуноводству и други прописи), а 381 милион динара односи се на неправилности утврђене ревизијом финансијских извештаја.

Генерални државни ревизор је објаснио и да су неправилности које се односе на нефинансијску имовину утврђене су у укупном износу од 13,525 милијарди динара, док су неправилности које се односе на исказивање података о финансијској имовини утврђене су у укупном износу од 73,275 милијарди динара.

Неправилности код обавеза утврђене су у укупном износу од 3,181 милијарди динара, од чега се највећи део односи на преузете обавезе изнад апропријација у износу од 1,036 милијарди динара код 25 локалних власти , на мање исказане укупне обавезе за извршене радове на Коридору 10 и 11 у износу од 971 милион динара, неправилности утврђене код јавних предузећа у износу од 527 милиона динара и на неисказане обавезе по основу остварене добити у износу од 227 милиона динара.

Овогодишњим извештајима о ревизији обухваћене су јавне набавке у износу од 16,5 милијарди динара. Ревизијом правилности пословања у делу примене Закона о јавним набавкама утврђено је да су извршене набавке добара, услуга и радова, које нису у складу са законом, у 363 случаја, у износу од 7,56 милијарди динара. Износ учешћа неправилности утврђених у јавним набавкама у односу на износ обухваћен ревизијом износи 45,81 одсто. Закључени су уговори без спроведених поступака јавних набавки у износу од 2,80 милијарди динара, извршене су набавке које нису предвиђене у годишњем плану набавки, односно нису предвиђена средства у Финансијском плану у износу од 1,23 милијарди динара.

У 2013. години су плаћене провизије на неповучена средства у укупном износу од 906 милиона динара, од чега из буџета Републике Србије 537 милиона динара, a на терет средстава директних корисника кредита 369 милиона динара, а због неповлачења кредитних средстава у складу са динамиком која је одређена уговорима о задуживању, рекао је Сретеновић. Он је додао и да је учешће дуга општег нивоа државе, у бруто домаћем производу, на дан 31. децембар 2013. године износило 65,48 одсто, што је изнад прописаног нивоа од 45 одсто БДП-а, по Закону о буџетском систему.

Државна ревизорска институција је ове године субјектима ревизије дала укупно 1.489 препорука, ради отклањања неправилности и унапређења усклађености пословања са законима и прописима, нагласио је Сретеновић.

Он је додао и да је Државна ревизорска институција, по извештајима у 2014. години, за сада поднела 111 захтева за покретање прекршајног поступка, 13 пријава за привредни преступ и 15 кривичних пријава.

Правни тимови настављају да разматрају и анализирају извештаје у вези са елементима за подношење пријава надлежним органима. Имена одговорних лица објавићемо наредне године, поручио је Сретеновић.

Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.