Државна ревизорска институција

Др Пејовић: Јачање интерних контрола доприноси бољем пословању

15. септембар 2021. година
Др Пејовић: Јачање интерних контрола доприноси бољем пословању

Генерални државни ревизор др Душко Пејовић, на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаној ван седишта Народне скупштине, у Врњачкој Бањи, представио је Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2019. годину. Информисао је присутне чланове Одбора и остале да је на наведене извештаје дато мишљење са резервом. У извештају је за откривене грешке и неправилности дато 28 препорука, од чега су 14 препорука првог приоритета, девет препорука другог приоритета и пет препорука трећег приоритета. Председник општине Врњачка Бања је на време доставио Oдазивни извештај у коме је исказао мере које је општина предузела у циљу отклањања наведених грешки и неправилности. Како су уз одазивни извештај достављени одговарајући докази, исти је оцењен као истинит и веродостојан.

Генерални државни ревизор др Пејовић је истакао да су уочене слабости у систему интерних контрола и у вези са пописом имовине и обавеза општине. Општина Врњачка Бања може бити пример добре праксе, јер је у поступку ревизије отклонила део утврђених неправилности и предузела одговарајуће мере у циљу побољшања ефикасности интерних контрола.

У наставку седнице, члановима Одбора представљени су ефекти две ревизије сврсисходности пословања које су извршене у 2017. години. Др Пејовић је нагласио да ефекти ревизије представљају користи које друштво добија од спровођења ревизија и отклањања утврђених несврсисходности. Институција путем ових ревизија указује на системске проблеме и обавезује субјекте ревизије да их отклоне, кроз препоруке које им даје. Ефекте ревизија сврсисходности пословања на тему: „Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда“ и „Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове“ представили су државни ревизори Горан Чабаркапа и Наталија Паушић.

У даљем току седнице, генерални државни ревизор др Душко Пејовић члановима Одбора представио је и препоруке за измене прописа за јавна предузећа, и то: Закона о буџету Републике Србије; Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; Закона о накнадама за коришћење јавних добара; Закона о извршењу и обезбеђењу; и Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Председница Одбора др Александра Томић нагласила је да се одржавањем седница Одбора са оваквим дневним редом испуњавају обавезе Одбора предвиђене Владиним Програмом реформе управљања јавним финансијама.

Председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић истакао је велику професионалност у раду Институције и указао на активности ове локалне самоуправе у отклањању неправилности у протеклом периоду. Он је истакао да екстерна ревизија доприноси бољем квалитету обављања послова у домену јавних финансија, јер се јачају компетенције свих који учествују у локалној самоуправи у обављању тог посла.

Седници Одбора присуствовали су и потпредседница Институције др Бојана Митровић и чланице Савета Институције Невенка Бојанић, Љиљана Димитријевић и Маријана Симовић, представници Општине Врњачка Бања, представници Скупштине општине Врњачка Бања, као и представник организације „Транспаретност Србија“.