Државна ревизорска институција

Улога ДРИ / Визија / Мисија

Улога ДРИ

Државна ревизорска институција, као највиши орган ревизије јавних средстава, у оквиру своје надлежности, обавља следеће послове:

 1. планира и обавља ревизију, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији;
 2. доноси подзаконске и друге акте ради спровођења Закона о Државној ревизорској институцији;
 3. подноси извештаје Народној скупштини Републике Србије и скупштинама локалних власти;
 4. заузима ставове и даје мишљења као и друге облике јавних саопштења у вези са применом и спровођењем појединих одредаба Закона о Државној ревизорској институцији;
 5. по потреби и у складу са својим могућностима, пружа стручну помоћ Скупштини, Влади Републике Србије (у даљем тексту: Влада) и другим државним органима о појединим значајним мерама и важним пројектима, на начин којим се не умањује независност Институције;
 6. може да даје савете корисницима јавних средстава;
 7. може давати примедбе на радне нацрте предлога законских текстова и других прописа и може давати мишљења о питањима из области јавних финансија;
 8. може да даје препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих је дошла у поступку обављања ревизије, а односе се на то да производе или могу произвести негативне последице или доводе до непланираних резултата;
 9. усваја и објављује стандарде ревизије у вези са јавним средствима који се односе на извршавање ревизијске надлежности Институције, на приручнике за ревизију и на другу стручну литературу од значаја за унапређење ревизорске струке;
 10. утврђује програм образовања и испитни програм за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор, организује полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор и води Регистар лица која су стекла ова звања;
 11. утврђује критеријуме и врши нострификацију стручних звања из надлежности Институције стечених у иностранству;
 12. сарађује са међународним ревизорским и рачуноводственим организацијама у областима које се односе на рачуноводство и ревизију у оквиру јавног сектора;
 13. обавља друге послове утврђене Законом о Државној ревизорској институци.

ВИЗИЈА

Државна ревизорска институција је препознатљива, поуздана, независна институција која има за циљ да доприноси парламентарној контроли и добром управљању у јавном сектору.

Сврха визије је да обезбеди правац деловања Државне ревизорске институције. У визији Државне ревизорске институције је одражен консензус постигнут након консултација са интерним и екстерним стејкхолдерима. На тај начин, визија даје сврху и смисао заједничких настојања Државне ревизорске институције и екстерних стејкхолдера у промовисању доброг управљања.

МИСИЈА

Државна ревизорска институција је највиши, независан, државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, који пружа професионално уверавање Народној скупштини и грађанима Републике Србије да се јавна средства користе ефективно, ефикасно и економично.

Мисија кратко и јасно представља разлоге нашег постојања, функције које би требало да испунимо, нашу примарну улогу и методе помоћу којих намеравамо да је остваримо.