Delegacija DRI na regionalnom seminaru o unapređenju odnosa parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija na Zapadnom Balkanu

10. maj 2019. godina
Delegacija DRI na regionalnom seminaru o unapređenju odnosa parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija na Zapadnom Balkanu

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović, sekretar Institucije Milena Milinković i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić, učestvovali su na dvodnevnom seminaru sa temom „Jačanje odnosa parlamenata sa vrhovnim revizorskim institucijama (VRI) u cilju jačanja učinka eksterne revizije Zapadnog Balkana“, održanom u Tirani 9-10. maja. Regionalni seminar su organizovale Svetska banka i SIGMA, uz podršku Fonda za jačanje odgovornosti i fiducijarnog okruženja (SAFE), koji su uspostavili Državni sekretarijat Švajcarske za ekonomska pitanja (SECO) i Evropska komisija.

Ova razmena znanja okupila je predstavnike VRI i parlamentarnih odbora za finansije, odnosno reviziju, iz regiona kako bi se razmotrila i zajednički razvila jasnija regionalna očekivanja u pogledu institucionalne saradnje ovih značajnih aktera u oblasti eksterne revizije. Cilj seminara bio je da se podstakne kolektivno razumevanje o tome kako bi trebalo da izgleda odnos VRI i Parlamenta u kontekstu Zapadnog Balkana.

Delegacija Državne revizorske institucije je tokom dvodnevnog događaja predstavila saradnju koju Institucija i Narodna skupština Republike Srbije imaju kada je reč o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, razmatranju izveštaja o reviziji i praćenju realizacije preporuka na osnovu izveštaja o reviziji.

Svetska banka sarađuje sa Mrežom parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana (NPC) kao deo partnerstva znanja usredsređenog na jačanje prakse finansijskog nadzora na Zapadnom Balkanu. Partnerstvo znanja je pokrenuto 2016. godine i podržava ga SAFE. Sastanak je doprineo kolektivnom razumevanju idealnih karakteristika odnosa VRI-Parlament i pomogao u određivanju mape puta za jačanje saradnje između Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana i vrhovnih revizorskih institucija.