Demanti DRI povodom navoda dr Slaviše Božića, direktora Doma zdravlja u Leskovcu objavljenih u tekstu „Politike“

05. jun 2019. godina
Demanti DRI povodom navoda dr Slaviše Božića, direktora Doma zdravlja u Leskovcu objavljenih u tekstu „Politike“
Državna revizorska institucija (DRI) demantuje navode dr Slaviše Božića, direktora Doma zdravlja u Leskovcu da je „državni revizor prilikom poslednje kontrole (ove ustanove) dao izveštaj da odlično poslujemo, da u poslovanju nema nepravilnosti, da nijedan dinar ne dugujemo dobavljačima“, koji su objavljeni 31. maja 2019. godine u dnevnom listu „Politika“ u tekstu pod naslovom „Uznemirenje zbog glasina o stečaju Doma zdravlja“.


Državna revizorska institucija je u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Doma zdravlja Leskovac za 2017. godinu broj: 400-139/2018-05/08 od 11. oktobra 2018. godine, koji je objavljen i javno dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Državne revizorske institucije https://www.dri.rs, izrazila negativno mišljenje na finansijske izveštaje Doma zdravlja Leskovac, jer je nepotpuno i netačno iskazao podatke u finansijskim izveštajima koji čine Završni račun za 2017. godinu u iznosu od najmanje 172 miliona dinara. Takođe, Državna revizorska institucija je izrazila mišljenje sa rezervom na pravilnost poslovanja Doma zdravlja Leskovac, jer je ostvario prihode, izvršio rashode i nabavio usluge koje nisu u skladu sa važećim propisima u iznosu od najmanje 10 miliona dinara.

Državna revizorska institucija je u izveštaju o reviziji skrenula pažnju:

- da obaveze Doma zdravlja Leskovac iznose 439 miliona dinara,što čini 50 odsto ukupnih prihoda koje je ostvario u 2017. godini, odnosno 53 odsto prihoda koje je ostvario od transfera Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2017. godini;

- da su podračuni ovog Doma zdravlja blokirani od 19. juna 2015. godine radi sprovođenja prinudne naplate u korist izvršnih poverilaca na iznos od 213 miliona dinara,

- da je Vlada Republike Srbije, u cilju ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu i prevazilaženja prethodno navedenih problema, donela zaključak 23. februara 2017. godine, kojim je saglasna da, izuzetno u 2017. godini, Republički fond za zdravstveno osiguranje izmiruje obaveze u ime zdravstvenih ustanova iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova kojima su podračuni blokirani.