Demanti DRI povodom teksta koji je objavio „Glas Podrinja“ u Šapcu

14. maj 2019. godina
Demanti DRI povodom teksta koji je objavio „Glas Podrinja“ u Šapcu

Državna revizorska institucija (DRI) demantuje deo teksta da je „unazad nekoliko godina javnost u Srbiji ostala uskraćena za reviziju rada Vlade Srbije“ i da „taj izveštaj nikada nije dostavljen javnosti na uvid, niti se o njemu govorilo u javnosti“, a koji je u članku pod naslovom „Nepravilno potrošeno 217 milijardi“objavio „Glas Podrinja“ u Šapcu.

Počev od 2009. godina pa do danas, Državna revizorska institucija je svake godine sprovodila reviziju Završnog računa budžeta Republike Srbije, tako da je na sajtu Institucije objavljeno 10 izveštaja o reviziji koji se odnose na završne račune budžeta Republike Srbije. Štaviše, prema Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, Program revizije obavezno svake godine obuhvata budžet Republike Srbije.

Takođe, DRI demantuje navode da je „gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović jedini od svih gradonačelnika i predsednika opština u Srbiji krivično odgovarao“. DRI je do sada podnela 260 krivičnih prijava, a među njima se nalaze krivične prijave podnete protiv gradonačelnika i predsednika opština širom Srbije.

U tekstu je navedeno i da je „DRI ustanovila u svom izveštaju da budžet Grada Šapca nije oštećen“, što DRI, takođe, demantuje. Naime, Državna revizorska institucija ne utvrđuje štetu, već se, u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, bavi ispitivanjem dokumenata, isprava, izveštaja i drugih informacija, radi prikupljanja dovoljnog, adekvatnog i pouzdanog dokaza za izražavanje mišljenja da li finansijski izveštaji subjekta revizije istinito i objektivno prikazuju njegovo finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima; usklađenost poslovanja sa važećim propisima, kao i to da li su sredstva od strane subjekta revizije upotrebljena u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, kao i u skladu sa planiranim ciljevima.