Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05. jul 2019. godina
Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u  ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

Nakon revizija koje je Državna revizorska institucija sprovela prošle godine kod visokoškolskih ustanova utvrđene su nepravilnosti u oblasti rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je na savetovanju održanom u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, kome su prisustvovali dekani i prodekani na fakultetima, direktori visokoh škola, kao i lica odgovorna za finansije, naglasio da se ovaj iznos odnosi na pogrešne iskaze utvrđene u reviziji finansijskih izveštaja i to u iznosu od 0,2 milijarde dinara, i na nepravilnosti utvrđene u reviziji pravilnosti poslovanja u iznosu od 1,6 milijarde dinara.

Revizijom pravilnosti poslovanja u delu primene Zakona o javnim nabavkama kod visokoškolskih ustanova utvrđeno je da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, koje nisu u skladu sa navedenim zakonom, u iznosu od 0,5 milijardi dinara, istakao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, u izveštajima o reviziji visokoškolskih ustanova državni revizori su skrenuli pažnju na neusaglašenost odredbi Zakona o visokom obrazovanju sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu u delu koji se odnosi na sopstvene prihode visokoškolskih ustanova.

Nisu usaglašene ni odredbe Zakona o visokom obrazovanju, koje se odnose na imovinu visokoškolske ustanove, sa odredbama Zakona o javnoj svojini. A propisima nisu uređeni ni uslovi i postupak izdavanja udžbenika i drugih publikacija u okviru obavljanja visokoškolske delatnosti, kao i prava i obaveze fakulteta kao izdavača i autora, poručio je dr Pejović.

On je dodao da se državni revizori nisu uverili da je sistem interne kontrole kod visokoškolskih ustanova uspostavljen tako da svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa propisima, internim aktima i ugovorima.

Većina visokoškolskih ustanova nema uspostavljenu internu reviziju, rekao je dr Pejović.

Državna revizorska institucija dala je tokom 2018. godine visokoškolskim ustanovama 401 preporuku. Od ovog broja u postupku revizije postupljeno je po 26 preporuka, a po odazivnim izveštajima postupljeno je po 324 preporuka, dok je sprovođenje 51 preporuke u toku.

Osim dr Pejovića na skupu su, ispred Državne revizorske institucije, učestvovali i Danimir Vulinović, vrhovni državni revizor uSektoru broj 1, Mirjana Gačević, ovlašćeni državni revizor i Vesna Topalović, viši savetnik u reviziji.

Skupu su prisustvovali i prof. dr Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, kao i prof. dr Gordana Ilić – Popov, prorektor za finansije Univerziteta u Beogradu.

Savetovanje je organizovala Konferencija Univerziteta Srbije – KONUS i Institut za ekonomiju i pravo.