Državna revizorska institucija podržava pojedine izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

17. avgust 2012. godina
Državna revizorska institucija uputila je pismo Ministarstvu finansija i privrede u kome podržava pojedine predložene izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu. Naime, nakon što je Ministarstvo finansija i privrede dostavilo Državnoj revizorskoj instituciji Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu na mišljenje, generalni državni revizor Radoslav Sretenović uputio je pismo ministru finansija i privrede Mlađanu Dinkiću u kome je naveo da su predložene izmene zakona početak ozbiljne reforme upravljanja prihodima i primanjima, kao i rashodima i izdacima budžeta Republike Srbije, budžeta lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Državna revizorska institucija podržava predložena zakonska rešenja u vezi sa konsolidacijom državnog budžeta kojima se sopstveni prihodi svih korisnika javnih sredstava ukidaju. Kako je u pismu navedeno, time će se postići veći stepen kontrole nad prihodima i primanjima, kao i rashodima i izdacima budžeta Republike Srbije, budžeta lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Problem sopstvenih prihoda, koji su van kontrole Ministarstva finansija i privrede, Državna revizorska institucija je identifikovala u svom dosadašnjem radu i ukazivala na njegove loše posledice na ukupne javne finansije. Novim rešenjem u Nacrtu zakona, Ministarstvo finansija i privrede će imati kontrolu nad ukupnim novčanim tokovima javnih sredstava i moći će pravovremeno da preduzima mere u očuvanju likvidnosti i smanjenju deficita budžeta.

Takođe, Institucija podržava uvođenje svih korisnika javnih sredstava u evidenciju Uprave za trezor, otvaranje namenskih računa za korisnike javnih sredstava u delu u kome se finansiraju iz budžeta, što će omogućiti sveobuhvatno evidentiranje, planiranje i izvršavanje javnih sredstava. Na ovome je Državna revizorska institucija insistirala i ukazivala je na ovu pojavu u svojim izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja subjekata. U dosadašnjim zakonskim rešenjima upravljanje javnim finansijama podrazumevalo je samo upravljanje budžetskim sredstvima na nivou republičke i lokalne vlasti, čime je značajan deo javnih sredstava bio van kontrole ukupnog obima javnih prihoda i rashoda.

Izmenama Zakona o budžetskom sistemu predviđa se da se kapitalni izdaci iskazuju u periodu od tri godine radi boljeg sagledavanja i kontinuiteta u praćenju investicija. Po mišljenju Državne revizorske institucije, novim zakonskim rešenjem se postiže efikasnije, preciznije i ekonomičnije, kako planiranje, tako i izvršavanje obaveza namenjenih kapitalnim izdacima.

U pismu se navodi da su izmenama Zakona o budžetskom sistemu utvrđeni jasni principi uvođenja poreza, grupisanje naknada, taksi, kazni i prihoda nastalih upotrebom javnih sredstava. To bi trebalo da doprinese doslednom, transparentnom i predvidivom načinu uvođenja i utvrđivanja njihove visine, čime će se postići optimalno korišćenje javnih dobara i značajno olakšati kontrola istih od strane Državne revizorske institucije i ostalih kontrolnih organa.

Kako je u pismu navedeno, Državna revizorska institucija kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, a u skladu sa članom 5. stav 1. tačka 5) Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji kojom je predviđeno da „po potrebi i u skladu sa svojim mogućnostima, pruža stručnu pomoć Skupštini, Vladi Republike Srbije i drugim državnim organima o pojedinim značajnim merama i važnim projektima, na način kojim se ne umanjuje nezavisnost Institucije“, nastaviće da podržava i pruža stručnu pomoć Vladi Republike Srbije, a posebno Ministarstvu finansija i privrede, radi stvaranja jasnih i detaljnih pravila upravljanja javnim sredstvima Republike Srbije.