Eksterni nadzor nad javnim finansijama značajan stub Programa reforme upravljanja javnim finansijama

18. mart 2019. godina
Eksterni nadzor nad javnim finansijama značajan stub Programa reforme upravljanja javnim finansijama

Državna revizorska institucija će nastaviti da unapređuje postupak revizije, upravljanje ljudskim resursima i jačanje uticaja DRI kroz unapređenje sistemskog praćenja sprovođenja preporuka i komunikaciju, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je tokom trećeg sastanka Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama, održanom u Beogradu, naglasio da je 2018. bila godina reorganizacije za DRI.

Usvojili smo novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u DRI i novi Strateški plan za period 2019-2023. godine.Smatram da smo u 2018. godini stvorili dobru osnovu da damo još veću korist Republici Srbiji. Cilj nam je da pouzdanim informacijama doprinesemo dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru, poručio je dr Pejović.

Govoreći u panelu posvećenom „Eksternom nadzoru nad javnim finansijama“, generalni državni revizor je najavio da će DRI povećavati obuhvat revizije javnih sredstava.


U toku je realizacija Programa revizije DRI za 2019. godinu. Nastavićemo sa sprovođenjem zasebne revizije pravilnosti poslovanja sa fokusom na oblasti u kojima su utvrđeni najveći rizici kako bismo obuhvatili oblasti poslovanja sa potencijalno najvećim nepravilnostima. Takođe, nastavićemo sa obučavanjem novih revizora svrsishodnosti poslovanja kako bismo obezbedili sprovođenje sve većeg broja revizija svrsishodnosti poslovanja, naglasio je dr Pejović.

Po njegovim rečima, u cilju pružanja dodatnih vrednosti i koristi građanima, dalji razvoj kapaciteta zaposlenih u DRI, a imajući u vidu i Agendu 2030, biće usmeren na posebne teme revizije, poput revizija životne sredine, IT revizija, kao i razvoj metodologije za praćenje nacionalne pripremljenosti za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja.

U vezi sa upravljanjem ljudskim resursima, DRI će nastaviti sa aktivnostima na realizaciji Strategije upravljanja ljudskim resursima. Ovo je neophodno imajući u vidu i novu organizacionu strukturu DRI, poručio je dr Pejović.


On je dodao da DRI tokom ove godine planira nabavku prilagođenog softvera za upravljanje revizijama, a prvu primenu u 2020. godini. Sistem će doprineti i zaokruživanju sistema za praćenje preporuka.


U skladu sa SIGMA preporukama, jačanje saradnje sa Narodnom skupštinom nastavićemo kroz pružanje stručne podrške za postupanje nakon dobijanja izveštaja DRI i kroz obezbeđivanje postojanja efikasnog sistema za praćenje sprovođenja preporuka, rekao je dr Pejović i dodao da će biti intenzivirana saradnja i sa drugim odborima Narodne skupštine, kao i sa Fokus grupom Narodne skupštine za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja, a u vezi sa temama obrađenim u revizijama svrsishodnosti poslovanja.


Tokom trećeg sastanka Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama, osim o „Eksternom nadzoru nad javnim finansijama“, bilo je reči i o „Planiranju i budžetiranju javnih rashoda“, „Efikasnom i efektivnom izvršenju budžeta“, „Računovodstvu, praćenju i finansijskom izveštavanju“, kao i „Delotvornoj finansijskoj kontroli“.

Pored predstavnika Državne revizorske institucije, na sastanku su učestvovali najviši predstavnici Odbrora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i predstavnici Ministarstva finansija. O značaju upravljanja javnim finansijama govorili su i ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i ambasador SR Nemačke Tomas Šib.