Imenovanje vrhovnih državnih revizora

27. novembar 2012. godina
Imenovanje vrhovnih državnih revizora
Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas vrhovne državne revizore. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta, dužnost su preuzeli Cvetana Pršić u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije, dr Duško Pejović u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Radulka Urošević u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i Svetlana Toma Anokić u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja. Svi novoimenovani vrhovni državni revizori poseduju revizorsko zvanje ovlašćeni državni revizor.

Polaganje zakletve pred članovima Saveta

U Instituciji dužnost vrhovnog državnog revizora obavlja i Ljubica Janković Andrijević u Sektoru za reviziju Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom i drugih subjekata revizije i Željko Rnjak u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava.

Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije imenuje i razrešava Savet, na vreme od šest godina, sa mogućnošću reizbora.