Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu usvojen na plenarnoj sednici Narodne skupštine

14. oktobar 2021. godina
Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu usvojen na plenarnoj sednici Narodne skupštine

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 16. juna 2021. godine.

Predstavljajući poslanicima Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu tokom druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor je izjavio da je Državna revizorska institucija tokom 2020. godine objavila 254 izveštaja o reviziji, što je u odnosu na 241 izveštaj o reviziji u 2019. godini pet odsto više.

Dr Pejović je naglasio da su u 2020. godini izdata 39 izveštaja o reviziji sa pozitivnom ocenom, 107 izveštaja ocenjena sa rezervom i četiri izveštaja negativno ocenjena.

Kad se uporede ocene date u izveštajima o reviziji objavljenim u 2018. i 2019. godini uočena je tendencija povećanja izveštaja sa pozitivnom ocenom, a istovremeno smanjenje izveštaja sa rezervom i negativnim mišljenjem, dok izveštaja sa uzdržanim mišljenjem u 2020. godini nije bilo, naglasio je dr Pejović.

DRI je tokom 2020. godine sprovela i 17 revizija odazivnih izveštaja gde je utvrđeno za osam subjekata revizije da krše obavezu dobrog poslovanja.

Što se tiče utvrđenih grešaka i nepravilnosti, greške kod pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštaja iznose 56,57 milijardi dinara, što je u odnosu na 2019. godinu, kada je utvrđeno 163,2 milijardi dinara, značajno smanjenje.

Kada su u pitanju finansijski izveštaji, greške su uočene u iznosu od 376 milijardi dinara, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i iznos od 441 milijarde dinara, ali je iznos ipak na izrazito visokom nivou, naglasio je dr Pejović.

Prema rečima dr Pejovića, DRI je u 2020. godini utvrdila nepravilnosti u iznosu od 130 milijardi dinara, što se uglavnom odnosi na javne nabavke.

Nepravilnosti u javnim nabavkama su velike i one u ukupnim nepravilnostima učestvuju sa 129 milijardi dinara, istakao je generalni državni revizor i dodao da se čak 97 odsto nepravilnosti u javnim nabavkama odnosi na tri subjekta revizije.

Efekat utvrđen u revizijama u 2020. godini iznosi 376 milijardi dinara. To je efekat utvrđenih grešaka i on je manji za 64,9 milijardi u odnosu na 2019. godinu.

Što se tiče finansijskog upravljanja i kontrole stanje je kao i u prethodnom periodu, a slično je i sa internom revizijom - 43 odsto subjekata revizije, kod kojih je revizija sprovedena u protekloj godini, ima uspostavljenu internu reviziju, dok 57 odsto subjekata nema.

Kad se uporede greške u prihodima i primanjima, u rashodima i izdacima onda je očigledno da su greške u 2020. godini manje, rekao je dr Pejović i dodao da su greške u prihodima i primanjima u 2020. godini iznosile 0,72 odsto, a u 2019. iznosile 2,02 odsto.

Dr Pejović je podsetio da je DRI u 2020. godini ukupno revidirala tri biliona i 133 milijardi dinara, i to dva biliona i 964 milijardi dinara iz budžeta, 167,5 milijardi dinara javnih preduzeća i 1,08 milijardi dinara koji se odnose na prihode političkih partija.

Što se tiče rashoda i izdataka Državna revizorska institucija pregledala je tri biliona i 73 milijardi dinara, gde je utvrđeno smanjenje ukupnih nepravilnosti, ali istovremeno i povećanje grešaka u finansijskim izveštajima, objasnio je dr Pejović.

Javni dug je iskazan u iznosima koje je objavio Republički zavod za statistiku i na dan 31. decembar 20220. godine je iznosio 58,2 odsto.

Predsednik DRI je podsetio da je u 2020. godini objavljeno 13 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, dok je se ove godine sprovodi 14 revizija svrsishodnosti.

Državna revizorska institucija je dala ukupno u 2020. godini 2155 preporuka i stepen izvršenja kod preporuka prvog prioriteta, koji se odnosina rok od 90 dana, iznosi 91,38 odsto.

Prema rečima dr Pejović, DRI je skrenula pažnju na propise kojinisu doneti, na pitanja koja nisu uređena prema propisima, kao i na neusaglašenost određenih propisa po istom pitanju. Po tom osnovu, kako je dodao, izmenjena je Uredba o budžetskom računovodstvu.

DRI je u 2020. godini podnela 135 prijava i to 103 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 122 lica, 24 prijave za privredni prestup protiv 152 lica, osam krivičnih prijava protiv osam odgovornih lica, kao i 26 informacija nadležnim organima, naglasio je dr Pejović.

Kada je reč o efektima samo iz finansijskih izveštaja, koji se odnose na povećanje prihoda ili smanjenje rashoda, u 2020. godini utvrđeni su u iznosu od 602 miliona dinara, što predstavlja povećanje od 3,6 odsto u odnosu na efekte u 2019. godini kada su iznosili 169 miliona dinara.

Tokom rasprave dr Aleksandra Tomić, narodna poslanica i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je naglasila da Narodna skupština ocenjuje da je DRI u svom Izveštaju celovito predstavila aktivnosti DRI u izvršavanju ustavnih i zakonskih nadležnosti koje ima u reviziji javnih sredstava.

Prof. dr Milorad Mijatović, narodni poslanik i član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je pohvalio rad Državne revizorske institucije.

Državna revizorska institucija veoma dobro radi svoj posao, naglašavam, veoma dobro, izrasta u snažnu nezavisnu instituciju koja ima ugled u Republici Srbiji. Uvek ću vam dati punu podršku, da zapošljavate mlade ljude, da se modernizujete, da imate bolju informatičku pratnju, koja je neophodna u ovim vremenima, rekao je Mijatović.

Govoreći o Državnoj revizorskoj instituciji, Hadži Milorad Stošić, narodni poslanik je istakao da se radi o izuzetno važnoj nezavisnoj instituciji sa osnovnim ciljem kontrole trošenja javnih sredstava i istakao da je pohvalno to što možemo videti da se DRI potrudila da u prošloj godini sprovede sve planirane procese revizije, uprkos problemima sa koronom.

Narodni poslanik Slavenko Unković je naglasio da je Državna revizorska institucija jedna od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u našoj zemlji.

DRI proverava da li se javna sredstva troše efikasno i odgovorno i ekonomično i u skladu sa zakonom, a sigurno ima značajnu ulogu u ekonomskom razvoju naše zemlje, poručio je Unković.

Zaključak Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2020. godinu usvojen je jednoglasno, glasovima 158 narodnih poslanika.