Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu razmotren na plenarnoj sednici Narodne skupštine

18. jun 2019. godina
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu razmotren na plenarnoj sednici Narodne skupštine

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je poslanicima, na posebnoj, 24. sednici Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, Izveštaj o radu DRI za 2018. godinu.


Dr Pejović je naglasio da je DRI utvrdila greške i nepravilnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava u iznosu od 217 milijardi dinara. Obrazlažući Izveštaj o radu DRI za 2018. godinu, generalni državni revizor je rekao da se na nepravilnosti u finansijskom izveštavanju budžetskih korisnika odnosi ukupno 195 milijardi dinara. Ostatak iznosa se odnosi na nepravilnosti u obračunu plata, javnim nabavkama i preuzimanje obaveza mimo planiranog iznosa bez pravnog osnova, bez verodostojne dokumentacije i bez konkursa i odgovarajućih kriterijuma.

Dr Pejović je naglasio da ne postoji u dovoljnoj meri interna revizija u javnom sektoru.


“Kod donošenja odluke o budžetu utvrdili smo greške gde je više opredeljeno sredstava, na primer, kod Ministarstva prosvete za pet fakulteta, a manje po istoj osnovi za tri fakulteta, ili da primanja i prihodi nisu izvršeni u skladu sa uputstvom”, rekao je dr Pejović.


On je naveo da je kod prihoda i primanja utvrđeno da je pogrešno iskazano 80 milijardi dinara i istakao da je to najveća pojedinačna greška utvrđena u celom postupku revizije.

Što se tiče napravilnosti kod prihoda, one iznose 1,77 milijardi dinara, a odnose se na to da lokalne administracije nisu preduzele odgovarajuće mere za naplatu potraživanja po osnovu poreza na imovinu i drugih prihoda, ili da prihodi nisu uplaćivani preko propisanog uplatnog računa, rekao je dr Pejović.


S druge strane, nepravilnosti kod rashoda ukupno iznose 2,72 milijarde dinara i odnose se na slučajeve isplata bez pravnog osnova, ili bez validne dokumentacije.

“Javne nabavke se ponovo javljaju kao jedan od prepoznatljivih problema u javnom sektoru. Ispitali smo 25,8 milijardi ugovora u javnim nabavkama, od čega smo utvrdili 3,14 milijardi nepravilnosti, ili 12 odsto”, rekao je dr Pejović. On je dodao da se najveće nepravilnosti odnose na to da su zaključeni ugovori i izvršene isplate, a da nisu sprovedeni postupci javnih nabavki ili da javne nabavke nisu bile ni planirane.


Govoreći o javnom dugu, dr Pejović je potvrdio da je Uprava za javni dug pravilno izvršila svoju aktivnost i naglasio da se javni dug u BDP-u i dalje smanjuje, ali je i dalje iznad 45 odsto kao zakonskog limita.


On je istakao da je DRI podnela 2.165 prekršajnih prijava, kao i 263 krivičnih, od kojih je 129 zastarelo.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić je naglasila da Odbor i DRI, između ostalog, sarađuju i u okviru Programa reforme upravljanja javnim finansijama. Mere 18 i 19 ovog Programa se upravo odnose na eksterni nadzor nad trošenjem javnih sredstava, rekla je dr Tomić i dodala da građani Srbije u svokom trenutku treba da budu obavešteni o tome kako se troše javna sredstva.


Mi smo odlazili u jedinice lokalne samouprave koje su na adekvatan način odgovorile na preporuke državnih revizora i koji su ispravkama u funkcionisanju finansijskih izveštaja napravili uštede u budžetu, naglasila je dr Tomić. Ona je podsetila da su Odbor za finansije i DRI održali zajedničku sednicu najpre 2017. godine u Novom Sadu, a prošle godine u Subotici i Leskovcu. U 2019. godini održali smo sednicu u Kruševcu, a do kraja godine planiramo da se sasatnemo u Pirotu i Zrenjaninu, najavila je dr Tomić.


Prema njenim rečima, nepravilnosti koje su državni revizori utvrdili kod određenih budžetskih korisnika pokazuju da se ljudi koji se nalaze na čelu ovih institucija ponašaju krajnje neodgovorno. Ona je dodala i da pravosudni organi ne podržavaju veliki broj sudskih postupaka koji su pokrenuti na osnovu nalaza iz izveštaja o reviziji.


Lica koji vode javna preduzeća ili jedinice lokalne samouprave, koji se ponašaju u skladu sa propisima i koji su prihvatili DRI kao partnera u poslu, danas nemaju problem sa javnim finansijama, dok lica koje to ne zanima imaju veliki problem sa zakonom, rekla je dr Tomić. Ona je poručila da edukacija predstavlja jedan od načina unapređenja rada budžetskih korisnika.

Izveštaj o radu DRI za 2018. godinu razmatran je sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 31. maja 2019. godine.