Korupcija - najveća prepreka dobrog upravljanja

28. maj 2012. godina
Korupcija - najveća prepreka dobrog upravljanja

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, predvodeći četvoročlanu delegaciju, predstavljao je Republiku Srbiju na drugom pripremnom sastanku Ekonomsko – ekološkog foruma, koji je pod nazivom „Promocija dobrog upravljanja i borba protiv korupcije kao podrška socijalno-ekonomskom razvoju“, održan u Dablinu. Skupu je prisustvovala i pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije Marijana Obradović, koja je izlagala na temu „Razmena iskustava o razvoju i sprovođenju sistema izjave, koji se odnosi na imovinu i prihod funkcionera“. U delegaciji su bile i Milica Božanić, šef Odeljenja za međunarodnu saradnju u Agenciji za borbu protiv korupcije i Svetlana Stanković, prvi savetnik u Misiji Republike Srbije u Beču.
Koordinator ekonomsko-ekoloških aktivnosti u Sekretarijatu OEBS Goran Svilanović naglasio je da je korupcija jedna od najvećih pretnji bezbednosti i stabilnosti i velika prepreka efikasnog sprovođenja principa dobrog upravljanja. U tom smislu antikorupcijske inicijative pozitivno utiču na prosperitet zemalja. Prema podacima MMF, ukoliko zemlja poboljša svoj indeks o korupciji za dva poena, efekat je povećanje investicionih aktivnosti za četiri procentna poena, a na godišnji rast BDP po glavi stanovnika utiče rastom od pola poena.

Na skupu je naglašeno da istraživanja pokazuju da tri, od četiri, stanovnika Evropske unije korupciju vidi kao glavni problem u svojim zemljama, a skoro polovina građana veruje da je nivo korupcije u njihovim zemljama čak porastao u poslednje tri godine. Takođe, istaknuto je da iako je korupcija u fokusu EU već 15 godina, stvarni dometi u borbi protiv korupcije su nezadovoljavajući.
Rasprava tokom konferencije vođena je, najvećim delom, na stručnom nivou, gde su predstavnici institucija razmenili iskustva, pre svega, o metodama borbe protiv korupcije. Učesnici skupa koji su predstavljali razne institucije zemalja učesnica OEBS, međunarodne organizacije, poslovni i nevladin sektor, zaključili su da je dobro upravljanje osnov prosperitetnog društva, a korupcija ozbiljna prepreka od koje nije izuzeta ni jedna država.
Iako nije precizno definisano, učesnici su se saglasili da dobro upravljanje podrazumeva orjentisanost ka konsenzusu, odgovornost, transparentnost, razumevanje, efektivnost i efikasnost, pravednost, inkluzivnost i poštovanje pravnih okvira. Drugim rečima, dobro upravljanje podrazumeva da su država, privatni sektor i civilno društvo podjednako uključeni u proces donošenja odluka.