Nastavak realizacije Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu

03. avgust 2021. godina
Nastavak realizacije Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu

Vrhovni državni revizori Danimir Vulinović i Dragan Golubović, državni revizor Željko Motić, sekretar Institucije Milena Milinković i savetnik Goran Ljubić održali su za zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji u Beogradu obuku u vezi sa realizacijom Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu. Stručno usavršavanje u DRI pruža velike mogućnosti za kontinuirano usavršavanje složene revizorske profesije, tako da revizori DRI unapređuju znanja i kompetencije prema okvirima koje zahteva revizija javnog sektora u vrhovnim revizorskim institucijama.

Tokom obuke predstavljeno je šest tema iz oblasti revizije javnog sektora – funkcionisanje DRI, normativno uređenje revizije, poslerevizioni postupak, interni informacioni sistemi koje koriste revizorske službe, analitički postupci nad dobijenim bazama podataka, kao i pisanje prijava.

Osim oblasti koje se odnose na reviziju javnog sektora, Program sadrži još tri tematske oblasti - reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja.

Poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu donet je na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o državnim službenicima. Program omogućava unapređenje kapaciteta u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti DRI, odnosno potrebama vezanim za konkretna radna mesta i vrste poslova koje revizori obavljaju, a u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.

Cilj Programa je unapređenje kapaciteta zaposlenih u DRI u procesu revizije, poslova povezanih sa revizijom i poslova u vezi sa obezbeđivanjem uslova za sprovođenje revizija.