Nepravilnosti u revizijama pravilnosti poslovanja iznose 4,53 milijardi dinara

19. januar 2021. godina
Nepravilnosti u revizijama pravilnosti poslovanja iznose 4,53 milijardi dinara

U 60 izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja utvrdili smo nepravilnosti u iznosu od 4,53 milijardi dinara, izjavio je danas dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.

Obrazlažući Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu koji se odnosi na ovu vrstu revizija, dr Pejović je na konferenciji za novinare naglasio da najveći deo ovih nepravilnosti odnosi na javne nabavke, čak 2,35 milijardi dinara.

Tokom 2019. godine revizijama smo obuhvatili javne nabavke u iznosu od 29,2 milijardi dinara. Od tog iznosa, kroz revizije pravilnosti poslovanja obuhvaćeno je 19,66 milijardi dinara.

Od 60 subjekata, čak 52 imaju neku grešku, nepravilnost ili propust u oblasti javnih nabavki, istakao je dr Pejović i dodao da je potrebno da se u ovoj oblasti preduzmu određeni koraci.

Učešće nepravilnosti utvrđenih u javnim nabavkama po revizijama pravilnosti poslovanja, u odnosu na iznos obuhvaćen revizijom, iznosi 11,94 odsto.

Državni revizori su utvrdili i da postupci javnih nabavki uopšte nisu sprovedeni u iznosu od 306,69 milijardi dinara.

Sprovođenjem revizija pravilnosti poslovanja, državni revizori su utvrdili nepravilnosti u oblasti rashoda za zaposlene u iznosu od 985 miliona dinara, ili 22 odsto od svih nepravilnosti utvrđenih revizijom pravilnosti,, a u delu preuzimanja obaveza iznad odobrenih aproprijacija 280,46 miliona dinara. Utvrđeno je 489,44 miliona dinara nepravilnosti kod potraživanja, dok je kod raspodele i uplate dobiti utvrđena nepravilnost u iznosu od 24,16 miliona dinara.

Takođe, DRI je kod subjekata revizije u oblasti prihoda i primanja utvrdila nepravilnosti u iznosu od 29,22 miliona dinara.

DRI je subjektima revizije dala 420preporuka, pri čemu se 40 odsto preporuka odnosi na rashode i izdatke, a 37 odsto na javne nabavke, rekao je dr Pejović.

Kako je objasnio, DRI je po ovoj vrsti revizije podnela najveći broj prijava i to 256 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 33 krivične prijave i 47 informacija nadležnim tužilaštvima.

Po rečima dr Pejovića, od 2016. do 2020. godine na inicijativu DRI izmenjen je i dopunjen 41 propis, od toga šest puta je izmenjen i dopunjen Zakon o budžetskom sistemu, a zakoni o javnoj svojini i PIO tri puta.

Ministarstvo finansija, odnosno Uprava za trezor, prvi put je evidentirala i uknjižila sve obaveze u Glavnoj knjizi Trezora u iznosu od 65,7 milijardi dinara, rekao je dr Pejović i dodao da to nije rađeno do 2019. godine.

Po njegovim rečima, u bilansu stanja Republike Srbije na dan 31. decembar 2019. godine prvi put je iskazana imovina svih direktnih korisnika javnih sredstava Republike Srbije.

Dr Pejović je naglasio da je na osnovu preporuka DRI datih u 2018. godini ostvarena ušteda usled smanjenja rashoda i izdataka od 88,64 miliona dinara, a povećana naplata potraživanja, odnosno uvećani prihod za 30,83 miliona dinara, a da je u 2019. godini ostvarena ušteda usled smanjenja rashoda i izdataka od 43,95 miliona dinara, a povećana naplata potraživanja, odnosno uvećani prihodi za 5,27 miliona dinara.