Održana obuka za moderatore za alat IntoSAINT – samoprocena integriteta u vrhovnim revizorskim institucijama

22. jul 2019. godina
Održana obuka za moderatore za alat IntoSAINT – samoprocena integriteta u vrhovnim revizorskim institucijama

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su u obuci za moderatore u vezi sa sprovođenjem IntoSAINT – alata Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) za samoprocenu integriteta vrhovne revizorske institucije (VRI). Obuka je organizovana u okviru projekta Radne grupe za reviziju i etiku Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), a održana je u Beogradu od 15. do 19. jula 2019. godine.

VRI koriste alat IntoSAINT kako bi analizirale svoje rizike po integritet i da bi procenile nivo zrelosti svojih sistema za upravljanje integritetom. Cilj alata IntoSAINT je da pruži rukovodstvu konkretne informacije o trenutnom stanju integriteta u VRI. Takođe, rukovodstvo VRI može da koristi ovaj instrument u očuvanju poverenja, vrednosti i etike. Alat IntoSAINT je važan i za sprovođenje ISSAI 30 – Etičkog kodeksa INTOSAI.

Nakon obuke, VRI učesnice su u obavezi da sprovedu sveobuhvatnu samoprocenu alata IntoSAINT, uz instrukcije obučenih moderatora.

Ispred Državne revizorske institucije u obuci za moderatore su učestvovali državni revizori Jovana Arizanović i Marko Strugarević, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić i savetnik u reviziji Milena Leković. Obuku su održale Marion Janson iz VRI Holandije i Nataša Mihajlova iz VRI Severne Makedonije. Pored predstavnika Državne revizorske institucije, obuku za moderatore pohađali su i predstavnici VRI Albanije, VRI Letonije, VRI Norveške, VRI Turske i VRI Finske.

IntoSAINT kao alat za samoprocenu upravljanja integritetom je izradila i implementirala VRI Holandije. Alat služi za analizu rizika i otpornosti VRI na mogućnost nastanka kršenja načela integriteta i podizanje svesti o integritetu unutar VRI. IntoSAINT obuhvata okvir kontrole integriteta i pokriva primenu relevatnih međunarodnih standarda VRI u vezi sa integritetom i etičkim načelima.

Od 2011. godine, obučeno je više od 243 moderatora u 68 zemalja širom sveta i održano više od 33 radionice u 24 zemalje.

Održavanje obuke podržao je projekat “Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama” koji zajednički sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.