Poslanici podržali Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu

06. jun 2014. godina
Poslanici podržali Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu
Narodni poslanici Skupštine Srbije raspravljali su juče o Izveštaju o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu. Narodna skupština je, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Predstavljajući izveštaj Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije je naglasio da je Institucija u 2013. godini u potpunosti ostvarila planirane zadatke.

Državna revizorska institucija je revidirala finansijske izveštaje i pravilnost poslovanja 56 subjekata. Međutim, objavili smo 66 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja jer smo revidirali i sastavne delove finansijskih izveštaja u okviru revizije Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2012. Godinu, naglasio je Sretenović. On je dodao da su revizijama u 2013. godini obuhvaćeni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.683 milijarde dinara.

Tokom izlaganja u plenumu, generalni državni revizor ukazao je na najznačajnije nepravilnosti kod subjekata revizije, a koje se odnose na Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu,na popis imovine i obaveza, bilans stanja, potraživanja i obaveze, rashode za plate i naknade zaposlenih.

Subjektima revizije uputili smo i 1081 preporuku, istakao je Sretenović. On je dodao da će Državna revizorska institucija, na osnovu informacija do kojih su državni revizori došli u postupcima revizije, podneti inicijative za donošenje novih zakona ili za izmenu i dopunu već važećih zakona.

Institucija će dati preporuke za izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu, izmene i dopune Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, Zakona o radnim odnosima i Zakona o platama u jedinicama lokalne vlasti, Zakona o komunalnim taksama i Zakona o subvencijama, rekao je Sretenović.

Institucija je podnela 208 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 18 prijava za privredni prestup i 51 krivičnu prijavu.

Da bismo povećali broj revizorskih izveštaja, kao i veći obuhvat revizija i revidirane iznose potrebno je da zaposlimo nove kadrove, poručio je Sretenović. Po njegovim rečima, povećanje broja zaposlenih podrazumeva i zapošljavanje kadrova za izvođenje revizija finansijskih izveštaja političkih stranaka.

Govoreći o poslovnom prostoru, Sretenović je podsetio da Institucija koristi poslovni prostor u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu.

U Beogradu Institucija koristi kancelarije na pet razdvojenih lokacija. To nam predstavlja problem u komunikaciji zaposlenih i povećava ukupne troškove poslovanja. Takva okolnost nije dovela u pitanje izvršenje programa revizije, ali je dodatno opteretila revizorske timove. U saradnji sa Vladom, Institucija preduzima mere i aktivnosti na pronalaženju adekvatnog i celovitog poslovnog prostora, rekao je Sretenović.

Državna revizorska institucija je dosadašnjim radom nastojala da opravda poverenje koje joj je Narodna skupština ukazala, pružajući joj podršku u parlamentarnom nadzoru nad trošenjem javnih sredstava. To ćemo činiti i ubuduće, poručio je Sretenović.