Potrebno detaljnije istraživanje tržišta, veća konkurentnost i automatizacija procesa praćenja izvršenja ugovora radi ostvarivanja svih prednosti centralizovane javne nabavke reagenasa

23. decembar 2021. godina
Potrebno detaljnije istraživanje tržišta, veća konkurentnost i automatizacija procesa praćenja izvršenja ugovora radi ostvarivanja svih prednosti centralizovane javne nabavke reagenasa

Cilj revizije svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost i ekonomičnost postupka centralizovane javne nabavke reagenasa” bio je da se ispita da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) preduzeo aktivnosti kojima obezbeđuje ekonomičnost i efikasnost centralizovanog postupka javne nabavke reagenasa i da li postoji prostor za ostvarivanje ušteda, imajući u vidu da centralizacija javnih nabavki predstavlja način da se ostvare ekonomičnije nabavke postizanjem povoljnijih nabavnih cena i ostalih uslova kupovine zahvaljujući objedinjavanju nabavki dobara i usluga.

U toku revizije, DRI je ispitivala aktivnosti RFZO-a u vezi sa planiranjem, sprovođenjem i praćenjem izvršenja ugovora o centralizovanoj javnoj nabavci (CJN) reagenasa, koju je RFZO realizovao u toku 2020. i prve polovine 2021. godine.

Izveštaj DRI pokazuje da je potrebno detaljnije istraživanje tržišta, veća konkurentnost i automatizacija procesa praćenja izvršenja ugovora, radi ostvarivanja svih prednosti centralizovane javne nabavke reagenasa.

U postupku centralizovane javne nabavke reagenasa koju je RFZO sproveo u 2020. godini, postoji rizik da su u određenim slučajevima cene u postupku centralizovane javne nabavke veće od cena po kojima su te reagense nabavljale zdravstvene ustanove u pojedinačnim postupcima javnih nabavki, istakao je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor na konferenciji za medije.

Iako u otežanim uslovima izazvanim pandemijom COVID 19, RFZO je u toku 2020. godine, za potrebe zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, prvi put sproveo centralizovani postupak javne nabavke reagenasa, izuzev za transfuziju, procenjene vrednosti 6,13 milijardi dinara, rekao je dr Pejović.

Revizija je pokazala da je prosečan broj ponuda po partijama, kao indikator konkurencije, u postupku centralizovane javne nabavke reagenasa 1, što je niže od prosečnog broja ponuda po zaključenom ugovoru u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji u 2019. godini, koji je iznosio 2,5 ponude po zaključenom ugovoru, rekla je Natalija Paušić, državni revizor.

U postupku istraživanja tržišta RFZO nije prikupio i analizirao sve relevantne informacije i podatke, što je za posledicu imalo da su kod određenog broja reagenasa procenjene jedinične cene bile više od cena po kojima su ih zdravstvene ustanove samostalno nabavljale, objasnila je Paušić, vođa tima koji je sproveo ovu reviziju.

Revizija je pokazala da, u postupku planiranja javne nabavke reagenasa, RFZO nije u potpunosti istražio i dokumentovao proces istraživanja tržišta i sproveo analize predviđene internom procedurom, u cilju postizanja veće ekonomičnosti.U pripremi i sprovođenju CJN reagenasa ostvarene su uštede u vidu angažovanja manjeg broja izvršilaca i druge prednosti centralizovanog postupka, ali nije postignut dovoljan stepen konkurentnosti. RFZO je obezbedio praćenje izvršenja ugovora putem mesečnih izveštaja zdravstvenih ustanova, ali bi automatizacija unapredila proces praćenja izvršenja ugovora.

Za sve utvrđene nesvrsishodnosti Državna revizorska institucija dala je RFZO odgovarajuće preporuke.


Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost i ekonomičnost postupka centralizovane javne nabavke reagenasa“ dostupan je OVDE.