Potrebno usaglašavanje propisa koji se odnose na državnu pomoć

27. maj 2019. godina
Potrebno usaglašavanje propisa koji se odnose na državnu pomoć

Srbija na putu ka EU bi trebalo da usaglasi propise koji se odnose i na državnu pomoć, a moraju da postoje i jasna pravila o tome kako se ona koristi, da bi novac bio valjano trošen, a ekonomija efikasna, rečeno je na konferenciji „Državna pomoć – lokomotiva razvoja ili pogrešna skretnica? Pravila EU pomažu u proceni" koju je organizovao Centar za visoke ekonomske studije.

Na skupu su razmatrani razvojni efekti politike državne pomoći u Srbiji, kao i načini na koje se postojeći pristup može obogatiti, vođen iskustvima drugih evropskih zemalja, a pogotovo Hrvatske, Slovenije i Irske. Međutim, prvi korak ka tako promišljenom pristupu je puno usaglašavanje sa pravilima EU. Ova pravila, osim što štite i promovišu neometanu konkurenciju, doprinose većim razvojnim efektima iskorišćenih sredstava poreskih obveznika.

Na skupu, u panelu pod nazivom „Uključivanje razvoja u regulativu - pitanje politike ili pravne prakse“, govorio je i predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Dr Pejović je naglasio da je vizija DRI da pomaže državi da mudro upravlja resursima posredstvom pouzdanih informacija.

Državna revizorska institucija je krajem 2018. godine donela novi Strateški plan za period 2019-2023. godine, koji je Instituciju više okrenuo ka korisnicima javnih sredstava i njihovim potrebama i pitanjima, a kako bi bila pospešena efektivnija i efikasnija upotreba javnih sredstava, rekao je dr Pejović.

Konferencija je deo projekta „Usklađivanje sa politikom konkurencije EU, podizanje svesti o potencijalnim koristima i jačanje kapaciteta ključnih aktera u oblasti državne pomoći“.