Predsednik DRI dr Duško Pejović na međunarodnom naučnom skupu u Nišu: DRI u dobroj poziciji da sagleda celokupnu javnu upravu i utvrdi sistemska pitanja

18. oktobar 2019. godina
Predsednik DRI dr Duško Pejović na međunarodnom naučnom skupu u Nišu: DRI u dobroj poziciji da sagleda celokupnu javnu upravu i utvrdi sistemska pitanja

Svaka vrhovna revizorska institucija na nacionalnom nivou mora se odnositi prema reviziji javnog sektora tako da ostane relevantna, da odgovori na potrebe zainteresovanih strana i pruži dodatu vrednost u postizanju nacionalnih prioriteta i ciljeva. Strateški smo se opredelili za pristup reviziji koji ispituje tri osnovna elementa integracije politike i programa: horizontalnu - preko ministarstava, vertikalnu - sa nivoima vlasti i međusektorsko angažovanje - sa civilnim društvom i zainteresovanim stranama, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je tokom uvodnog predavanja na 50. Međunarodnom naučnom skupu „Savremeni trendovi u ekonomiji: tehnološki razvoj i izazovi konkurentnosti“ održanom na Ekonomskom fakultetu u Nišu naglasio da je to sveobuhvatan pristup reviziji kako bi se obezbedila koordinacija javnih politika s različitim nivoima vlasti, kao i integrisani odgovor države na izazove na putu ka ostvarenju nacionalnih ciljeva.

Dr Pejović je naglasio da je Savet Državne revizorske institucije krajem prošle godine usvojio Strateški plan DRI za period 2019-2023. godine, odnosno viziju, misiju i strateške ciljeve.

Strateški plan za period 2019-2023. godine je usredsređen na unapređenje upravljanja učinkom i povećanje uticaja Državne revizorske institucije kao održive zrele organizacije. Organizovan je oko tri ključna cilja, od kojih su dva eksterno, a jedan interno orijentisani, a svi zajedno daju opšte strateško usmerenje za DRI, rekao je dr Pejović. Po njegovim rečima, DRI je nadležna za reviziju celog javnog sektora, pa je zbog toga u dobroj poziciji da sagleda celokupnu javnu upravu i utvrdi sistemska pitanja, kao i da sprovođenjem revizija proveri efekte koje javne politike imaju na građane.

Državna revizorska institucija nastoji da doprinese dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti. Naše informacije moraju biti pouzdane i relevantne, a dokazi moraju biti dovoljni, poručio je dr Pejović.

Kao jednu od novina u Državnoj revizorskoj institucija, dr Pejović je naveo i to što je broj revizija svrsishodnosti povećan šest puta u odnosu na prethodni period.

U javnom sektoru, odgovornost se sada ogleda u realizaciji dobrog upravljanja, pa je i fokus revizije javnog sektora promenjen sa „odgovornosti za proces“ na „odgovornost za učinak“. Bavljenje problemima širom zemlje, koji bi mogli imati dalekosežne efekte kao što su starenje društva, opšte ekonomske tendencije, nivo inovacija i pitanja koja mogu postati glavne teme u budućnosti, su pitanja i teme kojima ćemo se baviti kroz naše revizije svrsishodnosti, naglasio je dr Pejović. On je poručio i da će DRI nastaviti da povećava broj obuka, revizora i tema u oblasti revizije svrsishodnosti, jer ove revizije daju građanima preko potrebne informacije gde je uložen njihov novac i da li je usluga koju su dobili za taj novac kvalitetna.

Po rečima dr Pejovića, novina u Državnoj revizorskoj instituciji je i razvoj prilagođenog softvera za upravljanje revizijama (AMS), čija je nabavka planirana za 2019. godinu, a prva primena u 2020. godini.

Savremene okolnosti zahtevaju bolji kvalitet revizorskog rada, nove pristupe reviziji i zahtevaju od VRI da dodatno preispitaju svoju ulogu u procesima odgovornosti u državi. Da bi obezbedile vrednosti i koristi, VRI moraju biti u mogućnosti da primene nove pristupe i iskoriste mogućnosti za suočavanje sa izazovima. VRI moraju da odgovore na promenljivi svet upravljanja u državi i, pritom, utvrde nove prioritete koji daju odgovore na nove izazove. Zato DRI radi na uvođenju AMS – softvera za automatizaciju postupka revizije, rekao je dr Pejović i dodao da će upotrebom ovakvog softvera započeti novi, kvalitetniji i efikasniji način rada revizorskih službi.

DRI će pomoću AMS-a na vrlo efikasan, savremen i moderan način moći da prezentuje svoje informacije i izveštaje kako bi te poruke stizale brže i bile bolje upotrebljene, rekao je dr Pejović. Kako je objasnio, ovaj sistem će, između ostalog, olakšati planiranje revizija, obezbediti bazu podataka svih subjekata revizije, omogućiti praćenje toka revizije, doprineti
zaokruživanju sistema za izveštavanje i praćenje sprovođenja preporuka.

DRI nastoji da unapredi svest o ulozi revizije, da ostvari pozitivan uticaj, tako što će na jasan i efikasan način razmenjivati znanje, davati preporuke i relevantne nalaze i koristiti najbolje komunikacione alate da bi se obratila široj publici, rekao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, Program revizije Državne revizorske institucije za 2019. godinu sadrži posebne revizije finansijskih izveštaja, revizije pravilnosti poslovanja i revizije svrsishdonosti poslovanja.

Način kombinovanja vrsta revizije, koji podrazumeva dubinski pregled ili istraživanje određenih tema ili sistemskih problema koji identifikuju osnovne uzroke nedostataka i neuspeha u upravljanju, i pruža rezultate koji nisu ograničeni samo na nalaze i procenu učinka, već mogu dati revizoru, donosiocu politike i javnosti jasno zacrtane preporuke za budućnost, poručio je dr Pejović.

Na kraju, generalni državni revizor je podsetio da Državna revizorska institucija ove godine na veb sajtu, osim redovnih izveštaja o reviziji i rezimea nepravilnosti i nesvrsishodnosti utvrđenih u tim izveštajima, objaljuje odazivne i poslerevizione izveštaje.

Objavljivanje tih izveštaja otkriva koji subjekti revizije su otklonili nepravilnosti ili nesvrsishodnosti, a koji to nisu učinili u potpunosti. Sve zainteresovane strane sada su u situaciji da se informišu o aktivnostima koje preduzimaju subjekti revizije u vezi sa otklanjanjem nepravilnosti i nesvrsishodnosti, poručio je dr Pejović.