Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović na javnom slušanju u plenumu Narodne skupštine predstavio Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

09. novembar 2021. godina
Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović na javnom slušanju u plenumu  Narodne skupštine predstavio Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je danas, tokom javnog slušanja, u plenumu Narodne skupštine, Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.

Revizijom završnog računa budžeta Republike Srbije za 2020. godinu obuhvaćeni su finansijski izveštaji 29 subjekata, uključujući Završni račun budžeta za 2020, godinu, 18 direktnih i 10 indirektnih budžetskih korisnika. Izraženo je 10 pozitivnih mišljenja, 18 mišljenja sa rezervom, i jedno negativno mišljenje koje se odnosi na Upravu za agrarna plaćanja, naveo je dr Pejović.

Kako je naglasio dr Pejović, tokom sprovođenja revizije završnog računa budžeta za 2020. godinu utvrđene su greške u iznosu od 68,3 milijardi dinara, što je visoko, ali znatno manje nego 2018. i 2019. godine.

Možemo da zaključimo da je, u odnosu na prethodne izveštaje o revizijama završnih računa za 2018. i 2019. godinu, uočeno značajno smanjenje iznosa grešaka, ali su greške i dalju na visokom nivou, rekao je dr Pejović.

Najveće greške, po rečima dr Pejovića, odnose se na greške u bilansu stanja, pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštaja, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, kao i kod utvrđivanja rezultata.

Najčešći uzroci otkrivenih nepravilnosti ogledaju se u nedovoljnoj efikasnosti i funkcionalnosti u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), posebno nepotpuno uspostavljene interne revizije, kao i nepotpuno uređenom računovodstvenom sistemu, istakao je dr Pejović i dodao da se 70 odsto svih nepravilnosti odnose na FUK i računovodstveni sistem.

Revizijom smo utvrdili da su greške u odnosu na izveštaje o reviziji završnih računa budžeta Republike Srbije prethodnih godina značajno smanjene i u oblasti popisa imovine i obaveza i iznose 2,1 milijardu dinara, naglasio je dr Pejović.

Kako je naglasio dr Pejović, nepravilnosti su smanjene i u oblasti bilansa stanja i iznose 18,5 milijardi dinara.

DRI je dala ukupno 162 preporuke koje se direktno odnose na završni račun budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.