Predstavnica DRI učestvovala na radionici o internoj kontroli sredstava EU u resornim ministarstvima

21. februar 2019. godina
Predstavnica DRI učestvovala na radionici o internoj kontroli sredstava EU u resornim ministarstvima

Državni revizor Jovana Arizanović je učestvovala na radionici „Optimizovana interna kontrola sredstava EU u resornim ministarstvima“, koja je organizovana u Centru za izuzetnost u finansijama (CEF) u Ljubljani od 19. do 21. februara 2019. godine.

Tokom radionice razmatrani su rizici za finansijsko upravljanje budžetom Evropske unije i predloženinačini za ublažavanje utvrđenih rizika. Takođe, razmatran je način obezbeđivanja da potrošnja i kontrola sredstava EU budu u skladu sa načelima dobrog finansijskog upravljanja. Data su uputstva o uobičajenim aspektima zaštite finansijskih interesa EU i nacionalnog budžeta, kao i o izveštavanju o nepravilnostima. Naime, da bi se novac iz budžeta EU trošio ekonomično, efikasno i efektivno veoma je važno da države imaju uspostavljen sistem interne kontrole.

Na trodnevnom skupu učesnicima je, između ostalog, dat pregled ključnih izazova kojima će se EU baviti u predstojećem višegodišnjem finansijskom okviru, predstavljene naučene leikcije iz revizije i kontrole tokom perioda programiranja 2014-2020. godine, pojašnjena uloga i odgovornost ključnih aktera u procesu upravljanja i implementacije sredstava EU, predstavljeni su praktični aspekti interne i eksterne kontrole i revizije sredstava EU u periodu nakon 2020. godine. Takođe, predstavljene su i metodologije za povećanje efikasnosti kontrole i revizije, kao i potencijalni pristupi sprečavanju nepravilnosti i borbe protiv prevara u projektima i programima koje finansira EU.

Učesnici radionice, osim što su prisustvovali predavanjima, rešavali su i studije slučaja.

Radionica je bila namenjena državnim službenicima uključenim u upravljanje i kontrolisanje sredstava EU, internu i eksternu reviziju, finansijsko upravljanje i finansijsku kontrolu.

Učešće predstavnice DRI ovom skupu je podržala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).