Realizacija Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu

27. jul 2021. godina
Realizacija Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu

Za zaposlene u revizorskim službama organizacione jedinice Državne revizorske institucije (DRI) u Nišu danas je organizovana obuka u sklopu realizacije Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu. Tokom obuke predstavljeno je šest tema iz oblasti revizije javnog sektora – funkcionisanje DRI, normativno uređenje revizije, poslerevizioni postupak, interni informacioni sistemi koje koriste revizorske službe, analitički postupci nad dobijenim bazama podataka, kao i pisanje prijava.

Obuke su održali Danimir Vulinović i Dragan Golubović, vrhovni državni revizori, Željko Motić, državni revizor, Milena Milinković, sekretar Institucije i Goran Ljubić, savetnik.

Cilj Programa je unapređenje kapaciteta zaposlenih u DRI u procesu revizije, poslova povezanih sa revizijom i poslova u vezi sa obezbeđivanjem uslova za sprovođenje revizija.

Program sadrži četiri tematske oblasti – reviziju javnog sektora, reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja.

Poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu donet je na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o državnim službenicima. Program omogućava unapređenje kapaciteta u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti DRI, odnosno potrebama vezanim za konkretna radna mesta i vrste poslova koje revizori obavljaju, a u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.