Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

21. februar 2019. godina
Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je o ulozi DRI u unapređenju upravljanja javnim sredstvima, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru na skupu „Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama: građani u budžetskom postupku“, održanom u Aranđelovcu od 18. do 20. februara 2019. godine.

Dr Pejović je predstavio i iskustva koje DRI ima u sprovođenju revizije jedinica lokalnih samouprava, kao i viziju, misiju, strateške ciljeve iz Strateškog plana DRI za period 2019-2023. godine i planirani način rada DRI.

Neke od tema koje su učesnici skupa razmatrali bile su i „Važnost komunikacije sa građanima o lokalnim javnim finansijama – primeri dobre prakse“, „Kako do bolje komunikacije lokalne samouprave, organizacija civilnog društva (OCD) i medija“, „Alati za veću transparentnost lokalnih samouprava i jačanje učešća građana- građanski vodič kroz budžet i participativno budžetiranje.

Takođe, bilo je reči i o „Slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kao efikasnom vidu građanske kontrole raspolaganja javnim sredstvima“, „Javnoj potrošnji u očima građana – iskustva Koalicije za nadzor javnih finansija“, a vođena je i javna rasprava „Pravo građana na učešće u upravljanju javnim poslovima“.

Cilj skupa, kome su prisustvovali predstavnici 11 jedinica lokalnih samouprava (JLS), OCD i mediji, je bio razmena znanja i iskustva u oblasti komunikacije i pripreme i usvajanja budžeta u JLS, kako bi se javnim finansijama na lokalnom nivou odgovornije upravljalo.

Skup je organizovan u okviru projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo finansija, uz podršku Vlade Švajcarske.