Učešće predstavnika DRI na prolećnom e-seminaru EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

28. april 2021. godina
Učešće predstavnika DRI na prolećnom e-seminaru EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

Državni revizor Nikola Stefanović predstavio je nalaze i preporuke iz Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje plastičnim otpadom“ tokom prolećnog e-seminara Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija održanog 26. i 27. aprila 2021. godine.

Tokom izlaganja državni revizor Stefanović predstavio je, između ostalog, sistem sakupljanja, transporta, sortiranja, selekcije i baliranja komunalnog plastičnog otpada na teritoriji Grada Beograda.

Upoređivanjem ukupnog broja nadzemnih i podzemnih kontejnera za sakupljanje otpadakoji se može reciklirati sa količinama stvorenog komunalnog otpada, zaključili smo da kontejneri u gradskim opštinama Grada Beograda nisu ravnomerno raspoređeni. To znači da nisu svi građani u mogućnosti da recikliraju otpad, rekao je Stefanović.

Kako je objasnio, jedan od glavnih razloga za ovakvu situacijuje nepostojanje planova za postavljanje kontejnera za odlaganje otpada koji se može reciklirati.

Preporučili smo gradskim vlastima da usvoje planove i programe za postavljanje kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada, kako bibili dostupni svim građanima, rekao je Stefanović.

Osim problema koji se odnose na upravljanje plastičnim otpadom, predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Poljske, Belgije, Malte, Slovačke, Estonije, Mađarske, Srbije, Hrvatske, Češke, Italije, Ukrajine i Evropskog revizorskog suda, putem video konferencije, razmatrali su i teme koje se odnose na reciklažu biootpada kao dela komunalnog otpada, upravljanje deponijama, borbu protiv rasipanja i gubitka hrane.

Onlajn skup organizovala je Vrhovna revizorska institucija Poljske, koja predsedava EUROSAI Radnom grupom za reviziju životne sredine.

Državna revizorska institucija Republike Srbije postala je članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine 2019. godine. Cilj članstva DRI je podsticanje i podrška profesionalnoj saradnji i razmena znanja i iskustava u oblasti revizije životne sredine.