Vizijom do pozicioniranja revizije kao ključnog partnera, na primeru DRI

16. maj 2019. godina
Vizijom do pozicioniranja revizije kao ključnog partnera, na primeru DRI

Ukoliko institucija nema jasno definisane strateške ciljeve, onda joj je svaki put kojim ide ispravan. Ukoliko, pak, ima jasno određene strateške ciljeve, onda njihovo ostvarivanje predstavlja mogućnost da se kaže da li je ta institucija na pravom putu, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je u uvodnom delu konferencije „Vizijom do pozicioniranja interne revizije kao ključnog partnera“, koju u Aranđelovcu organizuje Udruženje internih revizora Srbije, naglasio da bi vizija trebalo da predstavlja pogled u budućnost, a misija način kako da se to postigne.

Državna revizorska institucija nastoji da doprinese dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti. Naše informacije moraju biti pouzdane i relevantne, a dokazi moraju biti dovoljni, naglasio je dr Pejović. Naša strategija odražava način na koji pružamo podršku Narodnoj skupštini da odgovori na izazove sa kojima se suočava Republika Srbija.

On je dodao da bi ciljevi i potciljevi DRI trebalo da imaju svoje indikatore kako bi efekti rada DRI ili učinaka u poslu, mogli da se izračunaju. Strateški plan za period 2019-2023. godine je usredsređen na unapređenje upravljanja učinkom i povećanje uticaja Državne revizorske institucije kao održive zrele organizacije.

Prema njegovim rečima, dva prethodna strateška plana DRI bila su orijentisana interno, dok je Strateški plan DRI za period 2019-2023. godine promenio takav pogled. Strateški plan DRI za period 2019-2023. godine je organizovan oko tri ključna cilja, od kojih su dva eksterno, a jedan interno orijentisani, a svi zajedno daju opšte strateško usmerenje za DRI. Pri sprovođenju poslova iz svoje nadležnosti, DRI će revizijama obuhvatiti i pitanja od najvišeg prioriteta za Republiku Srbiju.

Prvi strateški cilj našeg novog strateškog plana se odnosi na subjekte revizije, treći cilj se odnosi na DRI. A drugi cilj se odnosi na ono što prvi i drugi nisu uspeli da obuhvate, rekao je dr Pejović i dodao da prvi cilj ima deset potciljeva koji su poređani prema funkcionalnoj klasifikaciji koja je propisana.

Celokupna funkcionalna klasifikacija predstavlja javni sektor. U javnom sektoru se nalaze korisnici javnih sredstava. To pokazuje da je DRI nadležna za reviziju celog javnog sektora, poručio je Pejović. U dobroj smo poziciji da sagledamo celokupnu javnu upravu i utvrdimo sistemska pitanja, kao i da sprovođenjenjem revizija proverimo efekte koje javne politike imaju na građane, te da sopstvenim uticajem doprinesemo stvarnim i korisnim promenama.

Generalni državni revizor je istakao da je DRI samostalni, najviši, posebni i nezavisni kontrolni organ.

On je objasnio da je DRI funkcionalno nezavisna jer sama planira, sprovodi i izveštava o izvršenim revizijama. Po njegovim rečima, DRI je i finansijski nezavisna, jer Finansijski plan, koji direktno utiče na izvršavanje aktivnosti, donosi Savet DRI. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava daje saglasnost na tako donet Finansijski plan, koji se potom prosleđuje Ministarstvu finansija.

Ne postoji mogućnost da neki državni organ utiče na donošenje Finansijskog plana DRI, jer bi u tom slučaju nezavisnost bila ugrožena, poručio je dr Pejović.

Po rečima generalnog državnog revizora, vrlo važna dimenzija nezavisnosti DRI je to što je definisana Ustavom Republike Srbije i to u članu 92 i 96.

To je veoma jaka pozicija. Postoje vrhovne revizorske institucije u Evropi koje nisu ustavom definisane. Ova vrsta nezavisnosti je bitna zato što je važno da li građani, odnosno javnost uočavaju da li DRI svoj posao obavlja objektivno, nezavisno, profesionalno, kompetentno, stručno. A to je nama važno, rekao je dr Pejović i dodao da su suštinske vrednosti DRI – doslednost, relevantnost i inovativnost. Samo strateškim upravljanjem promenama možemo da obezbedimo željene rezultate. Kao najvažnije faktore za samo sprovođenje Strateškog plana prepoznajemo: liderstvo, jasnu viziju i kapacitete DRI.

Organizaciju konferenciji podržao je projekat „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.