Organizacija i sastav

Državna revizorska institucija ima predsednika Institucije, potpredsednika, Savet, revizorske službe i prateće službe.

Savet Državne revizorske institucije je najviši organ Institucije. Savet je kolegijalni organ i ima pet članova, i to: predsednika, potpredsednika i tri člana.

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, predsednik Saveta je istovremeno predsednik Institucije koji rukovodi njenim radom, a ujedno je i generalni državni revizor.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Institucije obrazovane su osnovne unutrašnje jedinice – revizorske službe i službe za podršku revizije. Institucija ima pet vrhovnih državnih revizora koji rukovode sektorima za reviziju, i sekretara koji rukovodi sektorima podrške reviziji.


Revizorske službe su:

1. Sektor za reviziju 1

2. Sektor za reviziju 2

3. Sektor za reviziju 3

4. Sektor za reviziju 4

5. Sektor za metodologiju i razvoj

Službe za podršku revizije su organizovane u Sektor podrške reviziji:

1 .Služba za pravne i opšte poslove

2. Služba za ljudske resurse

3. Služba za finansije i računovodstvo

4. Služba za informacione tehnologije

5. Služba za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću

U Instituciji je obrazovana i posebna unutrašnja jedinica: Služba za internu reviziju.