Uloga DRI / Vizija / Misija

Uloga DRI

Državna revizorska institucija, kao najviši organ revizije javnih sredstava, u okviru svoje nadležnosti, obavlja sledeće poslove:

 1. Planira i obavlja reviziju, u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji;
 2. Donosi podzakonske i druge akte radi sprovođenja Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji;
 3. Podnosi izveštaje Narodnoj skupštini Republike Srbije i skupštinama lokalnih vlasti;
 4. Zauzima stavove i daje mišljenja kao i druge oblike javnih saopštenja u vezi sa primenom i sprovođenjem pojedinih odredaba Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji;
 5. Po potrebi i u skladu sa svojim mogućnostima, pruža stručnu pomoć Skupštini, Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) i drugim državnim organima o pojedinim značajnim merama i važnim projektima, na način kojim se ne umanjuje nezavisnost Institucije;
 6. Može da daje savete korisnicima javnih sredstava;
 7. Može davati primedbe na radne nacrte predloga zakonskih tekstova i drugih propisa i može davati mišljenja o pitanjima iz oblasti javnih finansija;
 8. Može da daje preporuke za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih je došla u postupku obavljanja revizije, a odnose se na to da proizvode ili mogu proizvesti negativne posledice ili dovode do neplaniranih rezultata;
 9. Usvaja i objavljuje standarde revizije u vezi sa javnim sredstvima koji se odnose na izvršavanje revizijske nadležnosti Institucije, na priručnike za reviziju i na drugu stručnu literaturu od značaja za unapređenje revizorske struke;
 10. Utvrđuje program obrazovanja i ispitni program za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor, organizuje polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor i vodi Registar lica koja su stekla ova zvanja;
 11. Utvrđuje kriterijume i vrši nostrifikaciju stručnih zvanja iz nadležnosti Institucije stečenih u inostranstvu;
 12. Sarađuje sa međunarodnim revizorskim i računovodstvenim organizacijama u oblastima koje se odnose na računovodstvo i reviziju u okviru javnog sektora;
 13. Obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji.

VIZIJA I MISIJA

Vizija:

Državna revizorska institucija je nezavisna vrhovna revizorska institucija koja pomaže Republici Srbiji da mudro upravlja i koristi resurse.

Misija:

Državna revizorska institucija  pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.