Slobodan Mijailović, po ovlašćenju

Od 6. juna 2018. godine, po ovlašćenju predsednika Institucije, vrši poslove iz delokruga rada vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava. Zbog organizacionih promena, Savet Državne revizorske institucije doneo je odluku da Slobodan Mijaliović od 2019. godine nastavlja sa radom u Sektoru broj 4.

Rođen 1978. godine u Valjevu, gde je završio Srednju ekonomsku školu.

Školske 2001/2002 je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i računovodstvo.

Zaposlen u Državnoj revizorskoj instituciji, gde je stekao sertifikatedržavnog revizora i ovlašćenog državnog revizora. Od decembra 2010. godine do jula 2013. godine obavljao je poslove državnog revizora, a od jula 2013. godine poslove ovlašćenog državnog revizora.

Pre zaposlenja u Državnoj revizorskoj instituciji radio na poslovima eksterne revizije i rukovodioca sektora za finansijsko računovodstvene poslove u privrednom društvu.

Oženjen je i ima dvoje dece.