Rezime izveštaja o reviziji

Poddokumenti

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

R.Br.
Naslov dokumenta
Godina implementacije

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

R.Br.
Naslov dokumenta
Godina implementacije

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

R.Br.
Naslov dokumenta
Godina implementacije

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Godina implementacije

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Trenutno nema dokumenata u ovom sektoru.