Државна ревизорска институција

Значајна улога ДРИ у унапређењу родно одговорног буџетирања

12. јул 2022. година
Значајна улога ДРИ у унапређењу родно одговорног буџетирања

Република Србија је успешно успоставила родно одговорно буџетирање, као и систем за праћење улагања у родну равноправност, рекао је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.

На регионалном састанку представника врховних ревизорских институција Србије, Албаније, Северне Македоније, Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине одржаном у Бања Луци, др Пејовић је нагласио да ДРИ значајно доприноси родно одговорном буџетирању од 2017. године кроз појединачне извештаје корисника јавних средстава, као и кроз извештаје о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије.

ДРИ прати и извештава о буџетским корисницима који имају обавезу да у својим предлозима финансијских планова планирају и елементе родно одговорног буџетирања, истакао је др Пејовић.

На глобалном нивоу, према подацима о остваривању Циљева одрживог развоја, од укупно 69 земаља које су известиле о примени родно одговорног буџетирања у 2020. години, Србија спада у 19 одсто земаља које су успешно успоставиле родно одговорно буџетирање, односно имају систем за праћење улагања у родну равноправност. Србија је једна од две земље изван Европске уније, која је увела родно одговорно буџетирање у Закон о буџетском систему.

До сада је значајан број институција на националном, покрајинском и локалном нивоу, применило родно одговорно буџетирање у својим буџетским програмима, циљевима и индикаторима, нагласио је др Пејовић и додао да је више од 1300 државних службеница и службеника прошло обуку за увођење родно одговорног буџетирања.

Република Србија је у 2021. години донела два важна документа, значајна за успостављање институционалног оквира за праћење остварења Циља одрживог развоја 5, а то су Закон о родној равноправности и Стратегија за родну равноправност за период 2021-2030. године.

Састанак је организован са циљем разматрања могућности за припрему и спровођење паралелне регионалне ревизије о напретку у остваривању Циља одрживог развоја 5 – Родна равноправност. Спровођењем ове ревизије ВРИ би могле да допринесу унапређењу родне равноправности и положаја жена, мушкараца и посебно вишеструко маргинализованих група.

Скуп је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у оквиру пројекта „Трансформативно финансирање за унапређење родне равноправности: ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на западном Балкану“ (2020-2024) који финансира Влада Шведске- Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).