Државна ревизорска институција

Секретар Инститиције

Институција има секретара који усклађује рад пратећих служби Институције, води пословање Институције и обавља друге послове према одредбама Закона и у складу са овлашћењима председника Институције.

Секретара Институције именује и разрешава председник Институције одлуком на време од шест година, након спроведеног јавног конкурса, са могућношћу реизбора.

За секретара Институције може бити именовано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, које је дипломирани правник или дипломирани економиста, које има положен стручни испит за рад у државним органима и најмање осам година радног искуства у струци.

Секретар Институције за свој рад одговара председнику Институције.

Секретар Институције присуствује седницама Савета без права гласа.

Секретар Институције је функционер Институције.

Одлуку о именовању секретара и одлуку о престанку функције секретара Институције доноси председник Институције.

Председник Институције, одлуком од 17. маја 2018. године, именовао је Милену Милинковић, дипломираног правника за секретара Институције.