Државна ревизорска институција

Саопштење за јавност

21. април 2016. година
Саопштење за јавност

Ради тачног и објективног информисања јавности, а у вези са чланком ''Кога слави Радослав'' објављеним у Таблоиду 21. априла 2016. године, Државна ревизорска институција издаје следеће саопштење за јавност:

Државна ревизорска институција је, у периоду од маја до децембра 2015. године, спровела ревизију делова финансијских извештаја правилности пословања у вези са наведеним деловима у Институту за лечење и рехабилитацијуНишка бања“ за 2014. годину, и то: (1) расхода за плате, додатке и накнаде, (2) расхода за материјал и (3) интерних контрола у вези са извршењем расхода који се ревидирају и сачинила Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Института за лечење и рехабилитацијуза 2014. годину и правилности пословања, Број: 400-1957/2015-05/5 од 02. децембра 2015. године (у даљем тексту: Извештај о ревизији). Ревизијом је обухваћен период пословања од 1. јануара до 31. децембра 2014. године. Овај извештај објављен је на сајту Институције www.dri.rs.

У Извештају о ревизији је изражено мишљење са резервом о деловима финансијких извештаја и мишљење са резервом о правилности пословања.

Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја односио се на погрешно евидентирање расхода у износу од 24.141.000 динара.

Основ за мишљење о правилности пословања су утврђене неправилности:

-у области расхода за плате, додатке и накнаде у износу од 27.245.000 динара (награде запосленима, неправилно утврђени коефицијенти, расходи за дежурство преко броја прописаних сати и без сагласности министарства и исплата додатка за рад дужи од пуног радног времена без постојања решења о прековременом раду),

-у области расхода за материјал, а које су се односиле на област јавних набавки у износу од 1.542.000 динара.

Укупно неправилно извршени расходи у Коначном обрачуну за рад за 2014. годину, као и расхода који нису у складу са уговором закљученим са Републичким фондом за здравствено осигурање, износили су 27.712.000 динара.

На основу члана 41. Закона о Државној ревизорској институцији, против два одговорна лица поднети су захтеви Прекршајном суду у Нишу и то: против директора Института, др Марине Дељанин Илић, дана 07. децембра 2015. године за три прекршаја из члана 103. тачка 4. Закона о буџетском систему, и против шефа финансијско-књиговодственог одсека у Одељењу финансијских послова Института, Драгана Адамовића, дана 29. децембра 2015. године, за један прекршај, такође из члана 103. тачка 4. Закона о буџетском систему.

У вези са наведеном ревизијом, на захтев Основног јавног тужилаштва и Вишег јавног тужилаштва у Нишу, овај Извештај о ревизији достављен је и наведеним органима.

За неправилности које нису отклоњене у поступку ревизије, у складу са одредбама члана 40. Закона о Државној ревизорској институцији Извештајем о ревизији дат је Институту за лечење и рехабилитацију Нишка бања“ рок од 90 дана почев од наредног дана од дана уручења Извештаја о ревизији да поднесе Институцији извештај о отклањању откривених неправилности или несврсисходности (у даљем тексту: одазивни извештај).

На основу достављеног одазивног извештаја Државна ревизорска институција сачинила је Послеревизиони извештај у којем је дато мишљење да су мере за исправљање стања исказане у одазивном извештају, задовољавајуће. Послеревизиони извештај уручен је Институту за лечење и рехабилитацијуНишка бања“ дана 17. марта 2016. године.