Државна ревизорска институција

Потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса

23. децембар 2021. година
Потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса” био је да се испита да ли je Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) предузeo активности којима обезбеђује економичност и ефикасност централизованог поступка јавне набавке реагенаса и да ли постоји простор за остваривање уштеда, имајући у виду да центрaлизaцијa јaвних нaбaвки представља нaчин дa се остваре економичније набавке постизањем повољнијих нaбaвних ценa и остaлих условa куповине захваљујући обједињавању нaбaвки добaрa и услугa.

У току ревизије, ДРИ је испитивала активности РФЗО-а у вези са планирањем, спровођењем и праћењем извршења уговора о централизованој јавној набавци (ЦЈН) реагенаса, коју је РФЗО реализовао у току 2020. и прве половине 2021. године.

Извештај ДРИ показује да је потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора, ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса.

У поступку централизоване јавне набавке реагенаса коју је РФЗО спровео у 2020. години, постоји ризик да су у одређеним случајевима цене у поступку централизоване јавне набавке веће од цена по којима су те реагенсе набављале здравствене установе у појединачним поступцима јавних набавки, истакао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор на конференцији за медије.

Иако у отежаним условима изазваним пандемијом COVID 19, РФЗО је у току 2020. године, за потребе здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, први пут спровео централизовани поступак јавне набавке реагенаса, изузев за трансфузију, процењене вредности 6,13 милијарди динара, рекао је др Пејовић.

Ревизија је показала да је просечан број понуда по партијама, као индикатор конкуренције, у поступку централизоване јавне набавке реагенаса 1, што је ниже од просечног броја понуда по закљученом уговору у поступцима јавних набавки у Републици Србији у 2019. години, који je износиo 2,5 понуде по закљученом уговору, рекла је Наталија Паушић, државни ревизор.

У поступку истраживања тржишта РФЗО није прикупио и анализирао све релевантне информације и податке, што је за последицу имало да су код одређеног броја реагенаса процењене јединичне цене биле више од цена по којима су их здравствене установе самостално набављале, објаснила је Паушић, вођа тима који је спровео ову ревизију.

Ревизија је показала да, у поступку планирања јавне набавке реагенаса, РФЗО није у потпуности истражио и документовао процес истраживања тржишта и спровео анализе предвиђене интерном процедуром, у циљу постизања веће економичности.У припреми и спровођењу ЦЈН реагенаса остварене су уштеде у виду ангажовања мањег броја извршилаца и друге предности централизованог поступка, али није постигнут довољан степен конкурентности. РФЗО је обезбедио праћење извршења уговора путем месечних извештаја здравствених установа, али би аутоматизација унапредила процес праћења извршења уговора.

За све утврђене несврсисходности Државна ревизорска институција дала је РФЗО одговарајуће препоруке.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса“ доступан је ОВДЕ.