Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција спроводи 14 ревизија сврсисходности пословања

26. мај 2021. година
Државна ревизорска институција спроводи 14 ревизија сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, започела је поступак спровођења 14 ревизија сврсисходности пословања. Поступак ревизије спроводи се за следеће теме ревизије сврсисходности пословања:

1. „Заштита непокретних културних добара“ - (Министарство културе и информисања, Републички завод за заштиту споменика културе)

2. „Информациони систем есДневник“ – (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)

3. „Превенција клизишта у Републици Србији“ – (Геолошки завод Србије, Министарство рударства и енергетике)

4. „Управљање информационим системом локалне пореске администрације“ – (Град Београд – Секретаријат за јавне приходе, Град Крагујевац – Градска пореска управа, Институт „Михајло Пупин“, Београд, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Општина Ариље – Служба локалне пореске администрације, Општина Житорађа – Локална пореска администрација, Општина Инђија – Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода)

5. „Ефикасност наплате накнаде за одводњавање“ – (Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Аутономне Покрајине Војводине)

6. „Ефикасност решавања проблема напуштених животиња“ – (Град Лесковац, Град Нови Сад, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Општина Неготин, Општина Прибој)

7. „Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“ – (Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд, Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде)

8. „Управљање квалитетом ваздуха“ - (Град Београд, Град Бор, Град Нови Сад, Град Панчево, Град Ужице, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Министарство заштите животне средине, Министарство заштите животне средине- Агенција за заштиту животне средине

9. „Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса“ – (Републички фонд за здравствено осигурање)

10. „Професионална рехабилитација и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом“ – (ДОО Заштитна радионица за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „Лира“, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство финансија, Национална служба за запошљавање, Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за производњу обуће „Стил“д.о.о.)

11. „Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом“ – (Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, Београд, Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Ниш, Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана – Лозница“, Министарство рударства и енергетике, Министарство трговине, туризма и телекомуникација)

12. „Унапређење пословног окружења малих и средњих предузећа и предузетника“ – (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде, Министарство финансија, Републички секретаријат за јавне политике)

13. „Унапређење приступа изворима финансирања за развој малих и средњих предузећа и предузетника“ – (Министарство привреде, Развојна агенција Србије, Фонд за развој Републике Србије)

14. „Управљање националним парковима у Републици Србији“ – (Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Јавно предузеће „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Министарство заштите животне средине, Општина Бајина Башта, Општина Мајданпек)

Државна ревизорска институција осим ревизија сврсисходности пословања, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, спроводи и ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и комбиноване ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2020. годину.