Државна ревизорска институција

Снежана Трњаковић

Дана 8. јануара 2019. године, именована је за врховног државног ревизора у Сектору број 3.

Рођена је 3. јула 1958. године у Земуну.

Основну школу и IX београдску гимназију завршила је у Београду. На Економском факултету Универзитета у Београду је дипломирала на одсеку запословну економију.

Има 34 године радног искуства, од тога 20 година искуства у јавном сектору и 14 година искуства у реалном сектору.

У Државној ревизорској институцији запослена је од краја 2010. године као државни ревизор у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања. На послове овлашћеног државног ревизора распоређена је 2015. године.

Претходно радно искуство у јавном сектору односи се на послове контроле обрачуна и уплате јавних прихода и послове интерне ревизије, и то:

  • Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција Београд -осам година на пословима контроле обрачуна доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, пословима интерне ревизије и помоћника директора за финансијске послове у Сектору за информационе технологије;
  • Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд - четири године на пословима шефа Одсека за канцеларијску контролу, инспектор теренске контроле.

У реалном сектору радила је нафинансијско-рачуноводственим пословима, од најниже до највише позиције, и то:

  • Мост – колор д.о.о. Београд -финансијски директор;
  • Информатика а.д. Београ - саветник за послове финансија;
  • Интеркомерц С.О.У.Р.Београд - референт финансијске службе.

Стекла је следећа ревизорска и рачуноводствена звања:

  • Овлашћени државни ревизор (2012), Државна ревизорска институција;
  • Државни ревизор (2012), Државна ревизорска институција;
  • Овлашћени ревизор (2002), СМФ, Београд;
  • Овлашћени рачуновођа (2000), СРРС, Београд.

Служи се енглеским језиком и пакетом MC office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Учествовала је на бројним семинарима, радионицама и округлим столовима у области ревизије јавног сектора, јавних финансија, буџетског система, јавних набавки. Иницирала је измене и допуне прописа из области обавезног здравственог осигурања, буџетског система и јавних набавки.

Удовица је, мајка двоје деце.