Државна ревизорска институција

Драган Голубовић

У Државној ревизорској институцији засновао је радни однос 2012. године, на пословима вишег саветника у ревизији, а од 2016. године обавља послове државног ревизора у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава. Након организационих промена, од 2019. године наставља са радом у Сектору број 4. Врховни државни ревизор у Сектору број 4 од 3. марта 2020. године, именован од стране Савета Државне ревизорске институције.

Рођен је 27.12.1968. године у Ковину, Република Србија. Основну и средњу машинско-енергетску школу завршио је у Смедереву. Наставио је стручно образовање и стекао следећа звања:

- Инжењер организације рада (1991), Виша школа за организацију у Новом Саду,

- Инжењер информатике (1994), Виша школа за информатику у Новом Саду,

- Дипломирани економиста (1999), Економски факултету Нишу-смер пословна економија,

- Мастер економиста (2010), Економски факултет у Београду – мастер студије на смеру:

рачуноводство, ревизија и пословне финансије,

- Овлашћени ревизор (2013), Комора овлашћених ревизора, Београд,

- Овлашћени интерни ревизор (2014), Комора овлашћених ревизора, Београд,

- Државни ревизор (2015), Државна ревизорска институција, Београд

- Службеник за јавне набавке (2016),Управа за јавне набавке, Београд,

- Овлашћени државни ревизор (2019), Државна ревизорска институција, Београд.

Има више од 30 година радног искуства у јавном сектору, од чега више од 22 године у јавном комуналном предузећу на руководећим пословима у области производње, развоја и одржавања пословних информационих система, рачуноводственим, финансијским, комерцијалним, правним, кадровским и општим пословима. У Државној ревизорској институцији, више од седам година, запослен је на пословима ревизије финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисникa јавних средстава.

Учествовао је на бројним семинарима и радионицама у области ревизије јавног сектора.

Служи се енглеским језиком.

Ожењен је и има двоје деце.