DRI putem obuka jača kapacitete za procenu rizika od prevarnih radnji

20. novembar 2020. godina
DRI putem obuka jača kapacitete za procenu rizika od prevarnih radnji

Članovi Saveta Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, vrhovni državni revizori, vođe i članovi timova za reviziju svrsishodnosti poslovanja, vođe timova koji sprovode reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i zaposleni u Sektoru za metodologiju revizije i razvoj učestvovali su na onlajn obukama za procenu rizika od prevarnih radnji održanim putem Zoom platforme od 10. do 13. i od 17. do 19. novembra.

Obuke je održao Stiven Lord, konsultant na USAID Projektu za odgovornu vlast (GAI) i nekadašnji visoki rukovodilac u američkoj Kancelariji za odgovornu vlast (GAO) kao podršku daljem razvoju kapaciteta za procenu rizika od prevarnih radnji za revizore Državne revizorske institucije.

Cilj održanih obuka je unapređenje znanja revizora u oblasti upravljanja rizicima od prevarnih radnji koje će im omogućiti da formulišu korisnije i sadržajnije nalaze i preporuke u izveštajima o reviziji, kao i da ojačaju sistem internih kontrola u programima koji se finansiraju javnim sredstvima.

Predstavnici DRI, putem pojedinačnih vežbi, studije slučaja i grupnog rada, upoznali su se sa terminologijom i konceptima prevarnih radnji, kao i sa tri najznačajnija aspekta upravljanja rizicima od prevare: prevencijom, detekcijom i odgovorom. Posebna pažnja tokom obuka posvećena je aktivnostima prevencije, jer se u vodećim praksama u oblasti strateškog upravljanja rizicima od prevare posebno naglašava značaj prevencije koja je zasnovana na riziku. Aktivnosti na prevenciji prevarnih radnji su prepoznate kao najekonomičnije, budući da kroz preventivne aktivnosti rukovodioci subjekata u javnom sektoru imaju mogućnost da izbegnu skup i neefikasan način suzbijanja prevare nakon što je ona izvršena.

Tokom obuka je predstavljen i podsetnik o pitanjima internih kontrola, INTOSAI standardi, kao i GAO Okvir za procenu rizika od prevare.