Delegacija DRI učestvovala na 22. Kongresu INTOSAI

12. decembar 2016. godina
 Delegacija DRI učestvovala na 22. Kongresu INTOSAI

Delegacija Državne revizorskeinstitucije učestvovala je na 22. Kongresu INTOSAI, održanom 6-11. decembra u Abu Dabiju, u organizaciji VRI Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kongresu je prisustvovalo 700 učesnika iz 192 zemlje i 15 međunarodnih organizacija.

22. Kongres INTOSAI činile su tri generalne plenarne sesije, pored 68. i 69. sastanka Upravnog odbora INTOSAI. Kongres je detaljno obradio dve teme, "Kako INTOSAI može da doprinese Agendi UN 2030. za održivi razvoj, uključujući dobro upravljanje i jačanje borbe protiv korupcije?" i "Profesionalizacija: čime se može promovisati kredibilitet INTOSAI da bi postala istaknutija međunarodna organizacija?

Tokom 22. Kongresa, članice INTOSAI su usvojile Strateški plan za naredni petogodišnji period, koji sadrži četiri strateška cilja posvećena razvoju profesionalnih standarda, razvoju kapaciteta, razmeni znanja i maksimizaciji uticaja i vrednosti INTOSAI organizacije kao međunarodne organizacije. Prioriteti INTOSAI Strateškog plana se tiču zalaganja INTOSAI za osiguranje nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, pružanja doprinosa praćenju i pregledu realizacije ciljeva održivog razvoja i realizaciji UN Agende 2030.

Pored Strateškog plana, učesnici Kongresa su usvojili unapređene standarde revizije pravilnosti poslovanja i revizije svrsishodnosti, kao i standarde koji se odnose na Etički kodeks, reviziju međunarodnih organizacija, IT reviziju, reviziju informacionih sistema za upravljanje javnim dugom, reviziju prevencije korupcije, paralelne revizije. Na Kongresu se govorilo o primeni Okvira za merenje učinka vrhovnih revizorskih institucija koji će poslužiti vrhovnim revizorskim institucijama da ocenjuju svoj rad.

Na Kongresu je učestovalo više od 160 zemalja članica INTOSAI, kao i mnogobrojni predstavnici međunarodnih donatorskih i partnerskih organizacija, koje pružaju podršku vrhovnim revizorskim institucijama.Kongres INTOSAI se organizuje svake treće godine.

Posetadelegacije DRI kongresu je organizovanau okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudna akademija, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat finansira Vlada Kraljevine Švedske.