Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na konferenciji o odnosima vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata

22. novembar 2013. godina
Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na konferenciji o odnosima vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na konferenciji posvećenoj odnosima između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata koja je održana 18-20. novembra u Pržnom u Crnoj Gori.

Tokom konferencije razmenjena su iskustva o izgradnji konstruktivnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, diskutovano je o činiocima koji utiču na te odnose, a razmotreni su i počeci razvoja niza alata koje mogu koristiti pojedinačne vrhovne revizorske institucije i parlamenti za jačanje saradnje.


Na konferenciji su učestvovali visoki predstavnici revizorskih institucija i parlamenata Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Turske i Kosova* zajedno s predstavnicima Evropskog revizorskog suda i brojnim međunarodnim ekspertima.

Nakon konferencije održan je sastanak čelnika vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata i Evropskog revizorskog suda. Cilj Sastanka predsednika bio je usmeravanje i podsticanje Mreže i odlučivanje o temama za koje članice Mreže utvrde da su od zajedničkog interesa, zajedno sa određivanjem prioriteta za sledeći nacrt plana rada Mreže.

Konferencija i sastanak održani su pod okriljem Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata i Evropskog revizorskog suda. Koordinaciju i tehničku i finansijsku podršku obezbedila je OECD/SIGMA.

*„ Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.“