Demanti Državne revizorske institucije na tekst Nove ekonomije pod naslovom „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“

21. januar 2020. godina
Demanti Državne revizorske institucije na tekst Nove ekonomije pod naslovom „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“

Državna revizorske institucija demantuje delove teksta koje je objavio medij Nova ekonomija https://novaekonomija.rs/17.1.2020. godine u 6,16 časova, a u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Privrednog društva za proizvodnju namenskih proizvoda „PPT-Namenska“ a.d., Trstenik, za 2018. godinu. U pomenutom tekstu pod naslovom: „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“, Nova ekonomija se poziva na tekst izveštaja Državne revizorske institucije i izvodi pogrešne zaključke koji nisu izrečeni u revizorskom izveštaju.

U tekstu izveštaja Državne revizorske institucije nigde ne stoji sledeća tvrdnja: „Kompanija GIM potencijalno je oštetila proizvođača oružja PPT Namenska iz Trstenika za 1,6 miliona dolara jer je prodavala oružje u inostranstvu po ceni većoj od ugovorene, a razliku, suprotno zakonu, nije isplatila Namenskoj, sledi iz izveštaja Državne revizorske institucije“.

Ovo je slobodno i netačno tumačenje autora objavljenog teksta.

U tekstu izveštaja Državne revizorske institucije nigde ne stoji sledeća tvrdnja: „U izveštaju o reviziji poslovanja Namenske, objavljenom na sajtu DRI 31. decembra 2019., utvrđeno je da je kompanija GIM prodavala oružje ove trsteničke firme po cenama većim od cena iz komisionog ugovora, a tu razliku u prihodu nije isplatila proizvođaču“.

Takođe, nije tačan navod da smo u revizorskom izveštaju naveli da je GIM trebao da razliku u prihodu isplati proizvođaču. Tačno je da smo u izveštaju na osnovu utvrđenih činjenica dali preporuku da komisionari treba komitentu da dostave obračune komisione prodaje, sa pripadajućom dokumentacijom u vezi sa realizacijom komisionog posla, u kojima će se utvrditi međusobna potraživanja i obaveze, po obavljenom komisionom poslu.

To znači da je GIM, kao jedan od komisionara, bio obavezan da dostavi obračun komisione prodaje sa potrebnom dokumentacijom, u kome su iskazane međusobne obaveze i potraživanja, što je i učinjeno. Preduzeće je navedeni obračun komisione prodaje potvrdilo. Budući da nije utvrđena razlika u međusobnim obavezama i potraživanjima, to se u revizorskom izveštaju i ne navodi da je bilo potrebno razliku u prihodu isplatiti proizvođaču.

Uvereni smo da se netačnim navođenjem i pogrešnim tumačenjem izveštaja Državne revizorske institucije, dovode čitaoci u zabludu i nanosi šteta ugledu Državne revizorske institucije.